กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
ค่าเดินทางไปราชการ
 
1.
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
 
2.
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2527
 
3.
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2528
 
4.
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529
 
5.
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2534
 
6.
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2541
 
7.
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548
 
8.
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 
9.
ระเบียบ กค. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
 
10.
ระเบียบ กค. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 
11.
กค0530.4/ว1177 ลว11มค45 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
12.
กค0502/13649 ลว25มีค26 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง
 
13.
กค0405.4/ว5 ลว31มค54 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
 
14.
กค0406.4/ว121 ลว22มีค54 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
 
15.
กค0409.6/ว164 ลว31ตค48 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
16.
กค0409.6/ว399 ลว15พย50 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
 
17.
กค0409.6/ว127 ลว9กย48 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
 
18.
กค0409.6/ว78 ลว15กย49 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
 
19.
กค0409.6/ว42 ลว26กค50 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
 
20.
กค0409.6/ว24 ลว20กพ47 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
 
21.
กค0408.2/ว71 ลว22สค46 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ (ยกเลิก)
 
22.
กค0409.6/ว71 ลว22ตค50 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ยกเลิก)
 
23.
กค0409.6/13178 ลว3พค48 การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 
24.
กค0409.6/ว101 ลว9กย47 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (ยกเลิก)
 
25.
กค0409.6/ว298 ลว17กค49 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร (ยกเลิก)
 
26.
กค0409.6/ว74 ลว18มิย47 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของ บ.โอเรียนไทย แอร์ไลน์ จำกัด และ บ.ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 
27.
กค0409.7/ว40842 ลว31ธค46 การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ
 
28.
กค0409.7/ว25 ลว22มค47 การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย (ยกเลิก)
  29. กค0526.5/ว71 ลว11มิย39 การเบิกค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า)
 
30
การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยเครื่องบิน ของ พนักงานมหาวิทยาลัย
  31 นร0705/ว2 ลว3ตค55 ซ้อมความเข้าใจการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ
  32 กค0526.5/ว103 ลว.09ธค42 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ (ยกเลิก)
  33 กค040802/ว112 ลว.30ธค46 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จาก บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (ยกเลิก)
  34 กค0406.6/ว13 ลว.4กพ46 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  35 กค0408.4/ว165 ลว.22ธค59 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏฺิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
  36 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่9 พ.ศ.2560
     
     
     

 


HOME