กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
โทรศัพท์
  1. กค0409.6/ว108 ลว12ธค46 เบิกค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
  2. กค0406.4-ว39 ลว22เมย51 เบิกค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 
3.
กค0406.4/ว232 ลว29พย53 เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 
 
     

 


HOME