กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
รถราชการ
 
1.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
 
2.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2530 ฉบับที่ 2
 
3.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2535 ฉบับที่ 3
 
4.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 4
 
5.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2541 ฉบับที่ 5
 
6.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2545 ฉบับที่ 6
 
7.
ศธ0509.6(2.1)/ว588 ลว16พค51 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาหารือกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีรถยนต์
  8 กค0409.6/ว349 ลว8กย48 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
  9 คค0408/ว128 ลว12มิย56 เรื่อง พรบ.รถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556 (ป.ป.ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและและภาษีประจำปี)
10 คค0408/ว128 ลว12มิย56 พรบ.รถยนต์ ฉบับที่ 16 พ.ศ.2556 (ปรับปรุงหน่วยงานราชการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียและภาษีรถ และละเว้นค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ)
11 คค0408/ว002 ลว6มค58 เรื่อง พรบ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2557 (ยกเว้นการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและยกเว้นภาษีประจำปีให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
  12 กค 0403.2/ว 500 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
     
     

 


HOME