กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
การฝึกอบรม
 
1.
ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
 
2.
ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2552 ฉบับที่ 2
 
3.
กค 0409.6/ว286 ลว. 18 ก.ย. 46 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
  4. ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 3
  5. กค 0406.4/ว5 ลว. 14 ม.ค. 56 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556 (ปรับอัตราใหม่)
  6. กค 0505.4/ว46 ลว. 29 มี.ค. 45 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  7 นร 0506/ว24 ลว. 6 ก.พ. 56 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
     
     

 


HOME