กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
พัสดุ
 
1.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
2.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 2
 
3.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ฉบับที่ 3
 
4.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2541 ฉบับที่ 4
 
5.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 5
 
6.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545 ฉบับที่ 6
 
7.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552 ฉบับที่ 7
 
8.
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 
9.
กฎกระทรวง กำหนดเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552
 
10.
การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
 
11.
การตีราคาทรัพย์สิน
 
12.
ตย.เอกสารประกวดราคา หนังสือค้ำประกันสัญญา บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์
 
13.
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
  14. ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อน พรบ. งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2555 ประกาศใช้ ลว8ธค54
  15 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
  16 กค0421.5/ว128 ลว30ตค55 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  17 กค(กวพอ)0421.3/ว419 ลว19ตค55 ซักซ้อมความเข้าใจการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กฯให้ สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบ
  18 กค(กวพ)0421.3/ว462 ลว28พย55 แนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
  19 กค(กวพอ)0421.3/ว24 ลว22มค56 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซอง งานซื้อและงานจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  20 กค(กวพ)0421.3/ว267 ลว16กค55 การซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
  21 กค(กวพ)0421.3/ว268 ลว16กค55 การซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139
  22 กค(กวพ)0421.3/ว462 ลว28พย55 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
  23 กค(กวพ)0421.3/ว464 ลว30พย55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  24 กค(กวพ)0421.3/ว466 ลว3ธค55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  25 กค(กวพ)0421.3/ว33 ลว30มค56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  26 กค(กวพอ)0421.3/ว347 ลว5กย55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  27 กค(กวพอ)0421.3/ว419 ลว19ตค55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ สตง. เพื่อตรวจสอบ
  28 นร0505/ว(ล)4475 ลว19กพ56 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
  29 กค0421.3/ว22 ลว8มีค56 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (2)
  30 กค(กวพอ)0421.3/ว79 ลว27กพ56 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกฯ พัสดุ วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  31 กค(กวพ)0421.3ว181 ลว15พค56 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐ
  32 กค(กวพ)0421.3ว268 ลว16กค55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยพัสดุ
  33 นร(กวพ)1305/ว8608 ลว5ตค44 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
  34 กค0423.3/ว31 ลว28กพ57 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร
  35 กค(กวพ)0421.3/ว50 ลว11กพ58 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
  36 กค(กวพ) 0421.3/ว 258 ลว.24 ก.ค. 58 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  37 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  38 กฎกระทรวง การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
     
     
     

 


HOME