กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.   ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 55/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


HOME