กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
ค่าเล่าเรียนบุตร
  1. กค0422.3/ว21 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
  2. กค0422.3/ว130 ลว 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  3. กค 0422.3/ว 257 ลว.28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
  4. กค 0408.5/ว 22 ลว. 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
     
     
     
     
     
     

 


HOME