กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
ภาษี
  1. กค 0804/4575 ลว.9 มี.ค. 24 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  2. กค 0706/6175 ลว.26 ก.ค. 48 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยืมเงินทดรองราชการหรือการใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     

 


HOME