กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
หนังสือ จาก กองตรวจสอบภายใน
 
1.
ศธ0514.1.8/446 ลว. 29กย54 ซักซ้อมการจ้างจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ
  2. ศธ0514.1.8/ง209 ลว. 31พค53 ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศ มข 1325/2552 และ 312/2553
  3. ศธ0514.1.8/62 ลว. 11กพ54 หลักเกณฑ์การเบิก คชจ.การเดินทางไปราชการ และฝึกอบรมภายในประเทศ
  4. ศธ0514.1.8/263 ลว. 14มิย54 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
  5. ศธ0514.1.8/048 ลว. 13กพ55 ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถ
  6. ศธ0514.1.8/ว210 ลว. 31พค53 ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงาน
  7. ศธ0514.1.8/521 ลว. 3พย52 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณียืมเงินทดรองจ่ายราชการ หรือการใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  8. ศธ0514.1.8/ว505 ลว. 15พย55 สรุประเบียบ คชจ.ในการเดินทางไปราชการตาม พรก.ฉบับที่ 2 (2554) และฉบับที่ 3 (2555)
  9. ศธ 0514.1.8/ว536 ลว. 30มิ.ย.58 ซักซ้อมเรื่องการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับค่าตรวจสุขภาพประจำปี
  10. อว 660201.1.7/ว547 ลว. 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง การบริหารจัดการยานพาหนะที่ชำรุด/ไม่จำเป็นใช้งาน/ไม่ใช้รถ
     
     
     

 


HOME