กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ข้อบังคับ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
    คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
    ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
    แนวปฏิบัติ และ หนังสือเวียน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


HOME