กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
การเงิน การคลัง
 
1.
พรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2
 
2.
พรฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2549 ฉบับที่ 4
 
3.
ระเบียบ กค การรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ.2537
  4. ระเบียบ กค การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
  5. ระเบียบ กค การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
  6. ระเบียบ กค การเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2547 ฉบับที่ 7
  7. ระเบียบ กค การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
  8. ระเบียบ กค การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
  9. กค0409.6/ว65 ลว5เมย48 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
  10. กค0409.6/ว75 ลว29เมย48 การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
  11. กค0409.6/ว102 ลว29มิย48 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
  12. กค0409.6/ว129 ลว13กย48 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
  13. กค0409.6/ว46 ลว7กพ50 แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  14. ระเบียบ กค ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526
  15. ระเบียบ ก.ศึกษา ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552
  16. ระเบียบ กค. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 (กค 0406.4/ว 322 และ กค 0406.4/ว 96)
  17 กค0423.2/ว83 ลว28กพ56 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
  18 กค0406.6/ว36 ลว27มีค56 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  19 กค 0406.6/104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่องการเทียบตำแหน่ง
  20 กค0406.3/ว91 ลว16สค56 หลักเกณฑ์การชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Debit Card / Credit Card)
  21 กค0502/3427 ลว3กพ36 แนวปฏิบัติกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย
  22 กค0406.4/ว134 ลว 25พย56 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรมมการ
  23 กค0406.4/38588 ลว 10ตค56 ขอหารือการเทียบตำแหน่งผู้บริหารเพื่อคิดภาระงานสอน
  24 ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
  25 กค0409.6/ว436 ลว18ธค50 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
  26 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 196 เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร
  27 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
  28 ระเบียบ กค ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536
  29 กค 0406.4/ว 414 ลว. 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  30 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
  31 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
32 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ.2526
33 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562
   
     
     

 


HOME