กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
การเช่ารถมาใช้ในราชการ
1.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร0504/ว195 ลว8สค46 การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
2.
กค0409.6/ว88 ลว11ธค50 หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
3.
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง กค(กวพ)0408.4/ว180 ลว4พค48 แบบสัญญาเช่ารถยนต์
  4. กค0406.4/ว64 ลว. 4 ก.ค. 55 อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
     
     

 


HOME