กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
พัสดุ
การฝึกอบรม
รถราชการ
ค่าโทรศัพท์
เดินทางไปราชกา
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ค่ารักษาพยาบา
งบประมาณ
หน่วยงานในกำกับ
การเช่ารถมาใช้ในราชการ
การเงิน การคลัง
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือจาก สำนักงานตรวจสอบภายใน
ภาษี
ค่าเล่าเรียนบุตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การตรวจสอบภายใน
   
   

 


HOME