เอกสารเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงาน

f
1.หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
f
2.สรุปหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
3.จรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายใน
f
4.คู่มือปฏิบัติงานด้านการคลัง (ระเบียบในเนื้อหาบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนนำไปใช้อ้างอิง)
f
5.คู่มือการตรวจสอบบริหารรถราชการ
f
6.สรุปการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน KKU
7.คู่มือประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน
f
8.สรุปการเข้าร่วมอบรม "การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน"
f
9.สรุปการเข้าร่วมอบรม "การกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด"
f
10.แผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ งปม 2555
11.สรุประเบียบ คชจ.เดินทางไปราชการตาม พรก. (ฉบับที่ 2) 2554 และระเบียบการเบิก คชจ.ฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คชจ.การฝึกอบรม จัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 2555
f
12.สรุปการเข้าร่วมอบรม "การบริหารพัสดุ" จัดโดย กรมบัญชีกลาง 9-13 กันยายน 2556
f
13.รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
f
14.รายงานผลการอบรมเรื่อง "การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ รุ่นที่ 2" วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557
15.สรุปการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
f
16.สรุปหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
f
17.สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560
f
18.คู่มือการตรวจสอบการบริหารและการควบคุมเงินยืมทดรองจ่ายของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
19.การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการตรวจสอบรายงานการเงินลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายของคุณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561
f
20.คู่มือการตรวจสอบการควบคุมการรับเงิน การนำเงินฝากธนาคาร และการนำส่งเงินในระบบ KKUFMIS ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
f
21.การวิเคราะห์การกำกับและควบคุมครุภัณฑ์ของหน่วยรับตรวจ ตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านการควบคุมครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
f
22.คู่มือการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ
23.การวิเคราะห์แนวโน้มผลการใช้จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย  ปีงบประมาณ 2559 - 2561 ส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
f
24.รายงานผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
   
   

 


HOME