รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

1.การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2558

2.การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2558

3.การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2558

4.การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2558

5.การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2558

6.การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2558

7.รายงานผลการตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการของคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

 


HOME