กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 48701-3 หรือ 48781-2 หรือ 50700-5 ปรึกษาออนไลน์ www.facebook.com/internalauditorkku
MENU
IA
INFORMATION


นางสาวนงรัตน์ ศิริคำเพ็ง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจและกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบใบสำคัญจ่าย พ.ศ 2562
สรุปการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคลากร
 
Links
IA
Documents for You