ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

การตรวจสอบภายใน เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2505 ตามระเบียบบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เพื่อ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0201/ว.78  ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2519  เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดที่มีตำแหน่งอัตรากำลัง เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและของจังหวัด โดยมีสายการบังคับบัญชีขึ้นตรง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนด้านวิชาการ แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในแต่ละกระทรวง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขอบเขตงาน และแผนการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมงานที่มีความสำคัญ มีความเสี่ยง และมีงบประมาณสูง อีกทั้งมีสัญญาณบอกเหตุว่า อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการ การควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ตรวจสอบตามขอบเขตงาน และแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ และหรือ ผู้บริหารมอบหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 279/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน และมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1.นายประวัติ   สุวรรณรงค์             
   ดำรงตำแหน่ง หัวหน้่าหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อเริ่มก่อตั้ง จนถึง พ.ศ.2538

2.นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตำแย       
  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2540
  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2540-2552
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2558

3.นางกิตติมา จันทรสม
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2558 ถึง 24 พฤศจิกายน 2558

4.นางขนิษฐา โสดามรรค
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24 พฤษภาคม 2559

5.นางวิกานดา พิธรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562

6.นางขนิษฐา โสดามรรค
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2564

7.นางสาวนงรัตน์ ศิริคำเพ็ง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน

 


HOME