ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

การตรวจสอบภายใน เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2505 ตามระเบียบบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เพื่อ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0201/ว.78  ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2519  เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดที่มีตำแหน่งอัตรากำลัง เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและของจังหวัด โดยมีสายการบังคับบัญชีขึ้นตรง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนด้านวิชาการ แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในแต่ละกระทรวง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขอบเขตงาน และแผนการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมงานที่มีความสำคัญ มีความเสี่ยง และมีงบประมาณสูง อีกทั้งมีสัญญาณบอกเหตุว่า อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการ การควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ตรวจสอบตามขอบเขตงาน และแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ และหรือ ผู้บริหารมอบหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 279/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน และมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1.นายประวัติ   สุวรรณรงค์             
   ดำรงตำแหน่ง หัวหน้่าหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อเริ่มก่อตั้ง จนถึง พ.ศ.2538

2.นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตำแย       
  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2540
  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2540-2552
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2558

3.นางกิตติมา จันทรสม
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2558 - 24 พฤศจิกายน 2558

4.นางขนิษฐา โสดามรรค
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2558 - 24 พฤษภาคม 2559

5.นางวิกานดา พิธรัตน์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

 


HOME