ติดต่อสอบถาม

  กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
 
     
  โทร.043-009-700 ต่อ 48701 - 3 , 48781 - 2 และ 50700 - 5  
     
  Email : praudit@kku.ac.th  
     
  Facebook : https://www.facebook.com/#!/internalauditorkku  

 


HOME