สรุปการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน KKU
ค่าตอบแทน
  สรุปการให้คำปรึกษา ด้านค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
  สรุปการให้คำปรึกษา ด้านค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  สรุปการให้คำปรึกษา ด้านค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  สรุปการให้คำปรึกษา ด้านค่าตอบแทน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
  การสรุปให้คำปรึกษาข้างล่าง คือ การให้คำปรึกษาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1) หากจะขอจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับ พนักงานขับรถ เพิ่มเดือนละ 3,000 บาท โดยเบิกรวมกับค่าตอบแทนทำการล่วงเวลา
  ตอบ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ และไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ระเบียบ กค การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
   
  2) การเบิกค่าสอนเกินภาระงาน หรือมีการเบิกค่าสอน ในกรณี 1 รายวิชา มีผู้สอนเกินกว่า 1 คน โดยสอนในวันและเวลา
และห้องเรียนเดียวกัน และผู้สอนแจ้งว่า สอนคนละหัวข้อ และเบิกคนละ 45 ชั่วโมงในรายวิชานั้น
ทั้งที่ 1 รายวิชาสอนมี 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
  ตอบ การเบิกค่าสอนให้เบิกตามการสอนจริง กรณีรายวิชาใดมีการสอนมากกว่า 1 คน
ต้องเบิกรวมกันได้ 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา หากสอนคนละห้องต้องระบุและรับรองมาให้ชัดเจน
   
  3) กรณีปฏิบัติหน้าที่ "รักษาการ" สามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่
  ตอบ ถ้าไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และถ้ามีคำสั่งต้องพิจารณาว่าควรเบิกได้หรือไม่ ตามระเบียบ
  พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
  พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ฉบับที่ 5
  ประกาศ มข 1715/2552 ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ
   
 

4) กรณีที่อาจารย์ลาศึกษาต่อ แล้วกลับมาสอนที่คณะวิชา สามารถเบิกค่าตอบแทนจากการสอนได้หรือไม่

  ตอบไม่ได้ นอกเหนือระเบียบฯ หากต้องการเบิกค่าตอบแทนให้ทำเรื่องขออนุมัติอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
   
  5) กรณีเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์พิเศษ (สปป.ลาว) จะได้รับค่าสอนพิเศษ ในอัตราชั่วโมงละ 800 บาทหรือไม่
  ตอบ สามารถเบิกได้
   
  6) คณะเชิญอาจารย์ที่เป็นข้าราชการและเกษียณอายุราชการ(ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของศูนย์ สถาบัน สำนัก หากจะเชิญอาจารย์ท่านดังกล่าวมาเป็นอาจารย์พิเศษของคณะ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยและจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร
  ตอบ
1. ให้ดูที่สัญญาจ้างของบุคคลนั้นว่าสัญญาจ้างระบุภาระงานเป็นการสอนหรือการบริหาร
2. ถ้าหากเป็นผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ) สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยจะเป็นการจ้างบริหาร และมีวาระ 4 ปี
3. ดังนั้นอัตราการเบิกจ่ายเงินให้ถือว่า อาจารย์ท่านนี้ สามารถเบิกจ่ายในอัตราบุคคลากรภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ชั่วโมงละ 400.- บาท
ตามระเบียบ กค การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
   
   
   
   
   

 


HOME