สรุปการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน KKU
ค่าโทรศัพท์
  สรุปการให้คำปรึกษาด้านโทรศัพท์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
  การสรุปให้คำปรึกษาข้างล่าง คือ การให้คำปรึกษาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1) การเบิกค่าโทรศัพท์มือถือจากเงินงบประมาณที่ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น
  ตอบ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว232 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
โดยจดทะเบียนในนามคณะ และต้องไม่เป็นแบบเติมเงิน
  กค0406.4/ว232 ลว29พย53 เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 


HOME