สรุปการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน KKU
รถราชการ
  สรุปการให้คำปรึกษาด้านรถราชการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  สรุปการให้คำปรึกษาด้านรถราชการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  การสรุปให้คำปรึกษาข้างล่าง คือ การให้คำปรึกษาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1) รถ/ยานพาหนะของหน่วยงาน มข. จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายและภาษีประจำปีหรือไม่
  ตอบ ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัย ไม่มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมาย ดังนั้น รถยนต์ของ มข. จึงไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้น ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายและภาษีประจำปี ตามหนังสือของ กรมการขนส่งทางบก ที่ คค0407.4/5238 ลว25เมย51 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปี
(หนังสือจาก สำนักนิติการ กลุ่มนิติกร กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ0509.6(2.1)/ว588 ลว16พค51 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาหารือกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีรถยนต์)
   
   

 


HOME