สรุปการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน KKU
การจัดสัมมนาฝึกอบรม และประชุม
  สรุปการให้คำปรึกษาด้านการจัดสัมมนา การฝึกอบรม และประชุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
  สรุปการให้คำปรึกษาด้านการจัดสัมมนา การฝึกอบรม และประชุม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 
สรุปการให้คำปรึกษาด้านการจัดสัมมนา การฝึกอบรม และประชุม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  สรุปการให้คำปรึกษาด้านการจัดสัมมนา การฝึกอบรม และประชุม ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
  การสรุปให้คำปรึกษาข้างล่าง คือ การให้คำปรึกษาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1) การเขียนวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม เขียนอย่างไรให้สามารถเบิกงบประมาณแผ่นดินได้ถูกระเบียบ
  ตอบ การเขียนโครงการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม ต้องมีวัตถุประสงค์ กำหนดการ ระยะเวลา สถานที่ วิทยากร
ให้ครอบคลุม
  ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
   
  2) การจัดสัมมนาอบรมให้บุคคลต่างประเทศ โดยรับผิดชอบค่าที่พัก รวมถึงค่าเดินทาง
หากบุคคลที่เข้าร่วมสัมมนาเดินทางมาประเทศไทยโดยใช้รถประจำทางจากประเทศเพื่อนบ้าน จะเบิกค่าเดินทางอย่างไร
  ตอบ การเบิกค่าเดินทางให้บุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยใช้รถประจำทางมาประเทศไทย
ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่ารถประจำทางตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และใช้แบบฟอร์ม บก.111
   
  3) มีการกำหนดอัตราค่าเลี้ยงรับรองและค่าอาหารในการประชุมราชการ และเกณฑ์การพิจารณาการเบิกค่าอาหารหรือไม่
  ตอบ กระทรวงการคลังไม่กำหนดอัตราค่าอาหาร และอาหารว่าง ในการประชุมราชการ และมหาวิทยาลัยยังไม่มีการกำหนดอัตราเช่นกัน
ให้อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละคณะ/หน่วยงาน ส่วนการเบิกค่าอาหารต้องเป็นการเบิกเนื่องจากมีการประชุมต่อเนื่อง และ
ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงมื้ออาหารนั้นๆ แนวการพิจารณาต้องให้เบิกในอัตราที่ไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในการอบรมสัมมนา
คณะ สามารถจัดทำประกาศเพื่อกำหนดอัตราดังกล่าวได้ โดยให้กรรมการคณะ พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยให้ออกประกาศสำหรับคณะก็ได้
  กค0409.6/ว102 ลว29มิย48 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
   
  4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการชุมชน กรณีจัดกิจกรรมนอกสถานที่ และมีการค้างคืนโดยมีกิจกรรมในเวลากลางคืน
สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงที่พักได้หรือไม่
  ตอบ ในฐานะผู้จัด เมื่อเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางให้กับผู้จัด และผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำใบขออนุมัติเดินทาง
การเบิกเบี้ยเลี้ยงมื้อใดที่จัดอาหารไม่สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ (แนวคิดเดียวกับการจัดอบรมสัมมนา)
  ตามระเบียบค่าเดินทางไปราชการฯ
  ตามระเบียบการฝึกอบรมฯ
   
  5) การเบิกค่าอาหารว่างในงานเกษียณ ใช้เงินรายได้ และจัดลักษณะค็อกเทล ซึ่งเหมาจ่าย อัตรา 250 บาทต่อคน
  ตอบ เป็นการเบิกค่าอาหารว่างในกรณีที่อัตราสูงกว่าระเบียบกำหนด โดยให้ตรวจสอบว่าเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการเงินรายได้่
หรือมีการมอบอำนาจให้คณบดีแต่ละคณะหรือยัง ในการขออนุมัติให้ระบุด้วยว่า ขอเบิกค่าอาหารว่าง ซึ่งมีอัตราสูงกว่าระเบียบกำหนดด้วย
  ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  6) การเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับกรณี (1) เบิกค่าที่พัก กรณีเกินสิทธิ์ (2) เบิกค่าพาหนะจาก เชียงใหม่ อุดร ขอนแก่น (การเดินทางอ้อมเส้มทาง)
(3) การเบิกค่าที่พักให้กับแขกชาวต่างประเทศที่มาหลายคน แบบเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อ 3 คืน
  ตอบ (1) การเบิกค่าที่พักให้ระบุด้วยว่าเกินสิทธิ์ (สิทธิเบิกได้เท่าใด)
(2) การเบิกค่าพาหนะให้ระบุด้วยว่าเดินทางอ้อมเส้นทางจากไหนไปไหน, เดินทางด้วยยานพาหนะใด และอัตราเท่าใด
(3) การเบิกค่าที่พักให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าพักทุกรายประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
   
  7) การเชิญวิทยากรมาบรรยาย จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นการบรรยายในวันและเวลาเดียวกัน ซึ่งเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้วิทยากรคนละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท โดยใช้เงินรายได้ มข. จะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้หรือไม่
  ตอบ สามารถเบิกจ่ายได้ โดยพิจารณา
(1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ข้อ 16 โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน และต้องเป็นลักษณะการอภิปราย หรือสัมมนาเป็นคณะ
(2) ให้พิจารณาหลักการขออนุมัติโครงการเป็นการอภิปรายกลุ่ม หรือบรรยาย ถ้าเป็นการอภิปรายกลุ่ม สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ง 2 คน แต่ถ้าหากเป็นการบรรยายสามารถเบิกจ่ายได้เพียงคนเดียว หรือเฉพาะวิทยากรที่บรรยาย หรือวิทยากรท่านใดบรรยายเป็นเวลาเท่าใดก็จ่ายให้เท่านั้นตามเกณฑ์ เช่น วิทยากรทั้ง 2 ท่าน บรรยาย คนละ 1 ชั่วโมง รวมชั่วโมงบรรยายเป็น 2 ชั่วโมง ก็เบิกจ่ายให้คนละชั่วโมง
  ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
  ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
   
  8) การเดินทางไปศึกษาดูงาน ต่างประเทศของ นศ. สามารถใช้ระเบียบของทางราชการได้หรือไม่ โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน
 

ตอบ
(1) ระเบียบฝึกอบรมฯ ข้อ 10 พ.ศ.2549 การฝึกอบรมบุคลากรภายในให้จัดภายในประเทศเท่านั้น
(2) แนวทางที่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ ให้เงินแก่ นศ. ในลักษณะเงินสนับสนุน โดยควรผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้จ่าย รวมถึงหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการจ่าย

   
  9) อัตราการจ่ายเงินรางวัล และของที่ระลึก เบิกจ่ายได้เท่าไหร่
 

ตอบ
(1) อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด
(2) กรณี มีมติคณะกรรมการเงินรายได้กำหนด ให้ถือปฏิบัติตามมติฯ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 หมวด 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ28-29

   
  10) วิทยากร ที่เป็นบุคลากรของหน่วยงาน สามารถเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร ได้หรือไม่
  ตอบ วิทยากร ที่สามารถเบิกจ่ายค่าสมนาคุณได้ ต้องไม่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นๆ ต้องไม่มีหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมประจำหน่วยงานผู้จัด (ปฏิบัติเป็นปกติประจำ)
(2) ต้องไม่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน การฝึกอบรม มีหน้าที่ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
(3) หน่วยงานผู้เบิก ต้องดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นๆ เป็นหลัก หากมีหน้าที่ตามข้อ (1) และ (2) ถือว่า ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
  กค0409.6/ว286 ลว18กย46 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
  ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
  ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
   
  11) สอบถามเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาและพนักงานขับรถได้ขับรถพานักศึกษาและบุคลากรไปศึกษาดูงาน ดังนั้นพนักงานขับรถจะสามารถเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย ได้หรือไม่
  ตอบ
พนักงานขับรถมีหน้าที่ขับรถต้องขออนุมัติไปราชการเพราะไม่ได้เป็นผู้เข้าอบรม และให้เบิกค่าใช้จ่ายแบบค่าเดินทางไปราชการส่วนบุคลากรที่ไปดูงานให้เบิกในระเบียบฝึกอบรม จึงเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้
   
  12)คณะจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาปริญญาเอก (ในประเทศ) และสถานที่จัดฝึกอบรมเป็นโรงแรม(ภาคเอกชน) ซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคลากรประเภท ข และจะเบิกจ่ายค่าที่พักและค่าอาหารในอัตราใด
  ตอบ
1. นักศึกษาปริญญาเอก ถือเป็นบุคคลภายนอก
2. การเบิกจ่ายค่าที่พัก เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราดังนี้
- พักห้องคนเดียวไม่เกิน 1,200 บาทต่อวันต่อคน
- พักห้องคู่ไม่เกิน 750 บาทต่อวันต่อคน
3. การเบิกจ่ายค่าอาหารให้ใช้อัตราดังนี้
- จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 800 บาท ต่อวันต่อคน
- จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 600 บาท ต่อวันต่อคน
   
   
   
   
   

 


HOME