สรุปการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน KKU
พัสดุ
  สรุปการให้คำปรึกษาด้านพัสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
  สรุปการให้คำปรึกษาด้านพัสดุ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  สรุปการให้คำปรึกษาด้านพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  การสรุปให้คำปรึกษาข้างล่าง คือ การให้คำปรึกษาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1) ถ้าในรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี หน่วยงานได้แจ้งว่ามีรถราชการประเภทรถยนต์เสื่อมสภาพ ไม่พร้อมใช้งาน แต่ยังไม่ได้ขออนุมัติจำหน่าย ซึ่งหน่วยงานยังคงใช้งานรถยนต์ดังกล่าวตามปกติ ดังนั้นหน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้หรือไม่
  ตอบ ถ้ารถราชการยังไม่ได้อนุมัติให้จำหน่ายก็ยังสามารถเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามปกติ ยกเว้นได้รับอนุมัติให้จำหน่ายแล้ว ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ระเบียบ รถราชการ
   
  2) การจัดซื้อเสื้อพร้อมสกรีนในร้านเดียวกัน แต่ทางร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินรวมกัน โดยแยกเป็นรายการ ประกอบด้วย ค่าเสื้อ และค่าสกรีนเสื้อ ดังนั้นกรณีค่าสกรีนเสื้อต้องแยกใบเสร็จรับเงิน แล้วจัดทำเป็นการจ้างเหมาหรือไม่
  ตอบ การซื้อเสื้อพร้อมสกรีน ถ้าเป็นการจัดซื้อในร้านค้าเดียวกันให้ทำเรื่องจัดซื้อจัดหาเป็นวัสดุ
  ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
  3) การเบิกจ่ายค่าวัสดุแต่งกาย ตามประเพณีนิยม หรือเป็นค่าตัดชุด เบิกจ่ายได้หรือไม่ โดยเบิกจากเงินรายได้ของหน่วยงาน
  ตอบ วัสดุเครื่องแต่งกาย ตามแยกประเภทรายจ่าย
(1) เครื่องแบบ (2) เสื้อ กางเกง ผ้า (3) เครื่องหมายยศและสังกัด (4) ถุงเท้า (5) รองเท้า (6) เข็มขัด (7) หมวก (8) ผ้าผูกคอ (9) เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน-ละคร
เนื่องจาก ไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย กรณีเบิกชุดแต่งกายสำหรับการส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น ผ้าไทย ผ้าไหม ดังนั้น ควรดำเนินการ
(1) ขอหารือการเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตัดชุด ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ถึง อธิการบดี ผ่าน ผอ.กองคลัง โดยระบุหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณา
(2) อำนาจการอนุมัติควรเป็นอำนาจของ อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
   
  4) ครุภัณฑ์ที่แปลงสภาพเป็นวัสดุคงทนถาวร เมื่อชำรุดเสื่อมสภาพ ควรดำเนินการอย่างไร
 

ตอบ
(1) ต้องมีการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี และรายงานผลความชำรุดเสื่อมสภาพ ต่ออธิการบดี
(2) เมื่ออธิการบดี พิจารณาสั่งการ ให้ดำเนินการตามที่สั่งการ
(3) กรณีวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และต้องการจำหน่ายหรือโอนให้หน่วยงานอื่น ต้องตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และคณะกรรมการจำหน่ายวัสดุ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ รายงานผลต่ออธิการบดีทราบ เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการจำหน่าย
(4) กรณีครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และต้องการจำหน่าย หรือโอนให้หน่วยงานอื่น ต้องตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ และคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ รายงานผลต่ออธิการบดีทราบ เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจำหน่าย
(5) เงินที่ได้จากการขายวัสดุ และครุภัณฑ์ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน กรณีจัดซื้อจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และนำส่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย กรณีจัดซื้อจากเงินรายได้
(6) เมื่อจำหน่ายแล้วเสร็จ ให้ตัดจ่ายจากบัญชี หรือทะเบียน และรายงาน สตง. ภายใน 30 วันนับจากวันลงจ่ายพัสดุ

  ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155-156, 157-161
   
 

5) การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบ KKUFMIS ในกรณีซื้อเป็นชุด มีอุปกรณ์ประกอบ การกำหนดหมายเลข และราคาจะกำหนดอย่างไร

  ตอบ
การบันทึกครุภัณฑ์แบบเป็นชุดในระบบ KKUFMIS ตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
(1) กรณีครุภัณฑ์มีตัวแม่และตัวลูก แต่ตัวลูกไม่มีรายการและรายละเอียดมาในชุดครุภัณฑ์นั้น ให้บันทึกตัวแม่แล้วให้ระบุรายละเอียดตัวลูกให้ชัดเจน
(2) กรณีครุภัณฑ์มีตัวแม่และตัวลูก โดยทราบรายละเอียดและราคาตัวลูก
2.1 ให้ระบุราคาครุภัณฑ์ตัวลูกให้ถูกต้อง โดยคุณสฤษดิ์จะปรับปรุงระบบ KKUFMIS ให้ทำงานตามหลักการบันทึกครุภัณฑ์ชุดให้
2.2 โดยต้องระบุว่าเป็นครุภัณฑ์ชุด หรือชุดประกอบ ในชุดตรวจรับใด
2.3 ส่วนคณะ/หน่วยงานที่บันทึกมูลค่าครุภัณฑ์เป็น 1 บาท ให้กลับมาแก้ไขรายละเอียดมูลค่าครุภัณฑ์ตัวลูกให้ถูกต้อง เพื่อการบันทึกค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์จะได้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
   
  6) บัญชีครุภัณฑ์ในระบบ KKUFMIS ที่เอาข้อมูลตั้งแต่แรกบางรายการซ้ำกัน ทำให้มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น บางรายการสถานที่ตั้งไม่ถูกต้อง บางรายการในรายงานมีข้อมูล แต่จะค้นหาเพื่อแก้ไขไม่แสดงรายการออกมา จึงแก้ไขไม่ได้ อยากให้ลบข้อมูลเดิมของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันลงแทน
  ตอบ
ให้เจ้าหน้าที่ คณะฯสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ call center ได้โดยตรง
   
  7) ในด้านการรับทรัพย์สินถาวรในกรณีที่รับผิด ในหน่วยงานจะแก้ไขไม่ได้ จะต้องให้ Call Center เป็นผู้ยกเลิก (ซึ่งในกรณีนี้จะทำให้การปฏิบัติงานช้า)
  ตอบ
เมื่อมีการรับสินทรัพย์ถาวรในระบบบัญชีจะมีการคิดค่าเสื่อมราคาทันที ทำให้แก้ไขรายการไม่ได้     ดังนั้นต้องเอาค่าเสื่อมราคาออกก่อน จึงจะสามารถแก้ไขสินทรัพย์ถาวรได้
   
  8) การยืมเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ซื้อจากร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% หรือไม่
  ตอบ
ต้องหัก ตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้ สรุปได้ดังนี้
(1) ซื้อหรือจ้างบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปหักร้อยละ1 ของจำนวนเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและก่อนหักภาษีหรือค่าปรับอื่นใด
(2) ซื้อหรือจ้างนิติบุคคลตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หักร้อยละ 1 ของจำนวนเงินค่าสินค้าหรือบริการ ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือปรับอื่นใด

การหัก ณ ที่จ่าย ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ต้องเป็นการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างราชการกับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ดังนั้น กรณีการยืมเงินทดรองจ่าย มีการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 10,000 บาท ต้องทำข้อตกลงหรือสัญญา ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลธรรมดาหรือยิติบุคคลด้วย จึงสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ และหน่วยงานราชการต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
   
  9) การจัดทำระบบ EGP ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้อง Key ข้อมูล 2 ครั้ง คือในระบบ EGP และ ในระบบ KKUFMIS ด้วย จะสามารถทำให้Key ครั้งเดียวได้หรือไม่
  ตอบ
เจ้าหน้าที่ Call Center ไม่รู้แบบฟอร์มที่ถูกระเบียบ ดังนั้น เจ้าหน้าที่  Call Center จะติดต่อกับเจ้าหน้าพัสดุ กองคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
   
  10) การซื้อวัสดุสามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้หรือไม่
  ตอบ
ไม่ได้ ให้ซื้อเชื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการให้ และควรใช้วิธีการจ่ายตรงให้แก่ผู้ขาย
   
  11) หลักประกันสัญญา
  ตอบ
1) ระยะเวลาในการเริ่มนับวันครบกำหนดของหลักประกันสัญญาเริ่มนับจากวันที่ตรวจรับ
2) หลักประกันเงินสดที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หากหน่วยงานจะเก็บตัวจริงให้ทำบันทึกยินยอมจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างก่อน
3) การคืนหลักประกันสัญญา ถ้าครบกำหนดส่งคืนแล้ว แต่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จ ต้องให้ผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมให้เสร็จก่อน ค่อยคืนหลักประกันสัญญาภายใน 15 วัน ซึ่งหน่วยงานต้องแจ้งหนังสือให้ผู้ขายเข้ามาตรวจเช็คสภาพสินค้าหรืองานก่อน 30 วัน ก่อนครบกำหนดวันสิ้นสุดหลักประกันสัญญา
   
  12) หากไปซื้อของต่างประเทศต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายผู้ขายหรือไม่
  ตอบ
ไม่สามารถหักได้ เนื่องจากประมวลรัษฎากรมีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทย
   
  13) การว่าจ้างเหมารถบัสเพื่อนำนักศึกษาร่วมโครงการฯจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
  ตอบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายประกอบด้วย 1) ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสตามระเบียบพัสดุเหมือนจ้างรถตู้ 2) มีข้อตกลงจ้างใบเสนอราคา 3) ใบจดทะเบียนพาณิชย์เป็นผู้ประกอบการให้เช่ารถ           4) ใบขับขี่สาธารณะคู่มือจดทะเบียนรถ 5) ใบตรวจรับ
   
  14) จ้างเหมารถตู้ บิลเงินสดใช้ทะเบียนการค้าเป็นเลขบัตรประชาชนได้หรือไม่
  ตอบ
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี กับเลขบัตรประชาชน เป็นเลขเดียวกัน
   
  15) ในการเบิกจ่ายโครงการนักศึกษา สามารถเก็บใบเสร็จรับเงินและทำบันทึกเบิกจ่ายได้เลย กรณีเป็นเงินรายได้ (ไม่แน่ใจว่าเงินรายได้ทุกประเภทหรือไม่ หรือเฉพาะเงินกองทุนภาคปกติที่ได้รับจัดสรร)ไม่ต้องทำตามระเบียบพัสดุใช่หรือไม่
  ตอบ
การเบิกเงินนักศึกษาที่ไม่ต้องทำตามระเบียบพัสดุเฉพาะเงินกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรไปเท่านั้นรวมถึงเงินกีฬานักศึกษาด้วยไม่ใช่เงินรายได้คณะตามปกติ
   
  16) การจ้างเหมารถตู้ โดยหนังสือจดทะเบียนรถเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ และผู้ขับขี่ได้รับอนุญาตขับขี่รถทุประเภทสามารถจ้างบริการได้หรือไม่
  ตอบ ให้พิจารณา 2 ส่วน คือ
1. การจดทะเบียนรถต้องเป็น รถรับจ้างแบบไม่ประจำทาง หรือรถรับจ้างประจำทางแล้วแต่กรณี หากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบขนส่งทางบก และระเบียบพัสดุฯ
2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกประเภทถือว่าถูกต้องตามระเบียบการขนส่งทางบก
   
  17) 1. มีการจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานในตำแหน่งบริการลูกหนี้แต่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการผู้ช่วยผู้จัดการ (หน่วยงานในกำกับ) และสั่งการให้เป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
2. การจ้างดังกล่าวไม่มีข้อตกลงจ้าง ไม่มีคำสั่งจ้าง
3. ค่าตอบแทนจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 10,980.- บาท
จากประเด็นดังกล่าว การจ้างลักษณะแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ และมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายหรือไม่ หากทำไม่ได้ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ตอบ 1. การจ้างบุคคลดังกล่าต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 343/2557 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อที่ 10 และ 11
2. ถ้าเป็นการจ้างเหมาบุคคลดังกล่าวต้องจัดทำข้อตกลงจ้าง มีสัญญาจ้าง และมีการตรวจรับเงิน ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุว่าด้วยการจ้างเหมางาน และ มีการกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน
3. การให้บุคคลดังกล่าวยืมเงินทดรองจ่าย ไม่ถูกต้องเพราะบุคคลดังกล่าวถือเป็นผู้ถูกจ้าง ไม่ถือว่าเป็นพนักงานของหน่วยงานในกำกับตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 343/2557 ข้อที่ 10 และ 11
   
  18) การจัดซื้อ-จ้าง ส่วนราชการเดียวกันภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องทำตามระเบียบพัสดุหรือไม่ และการจ่ายเงินจะทำอย่างไร
  ตอบ กรณีจัดซื้อ-จัดจ้าง กับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ทำตามระเบียบพัสดุโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามข้อ 26, 27, 28, 29, 59 ส่วนการจ่ายเงินให้ใช้วิธีโอนตรงเข้าบัญชีหน่วยงาน
   

 


HOME