สรุปการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน KKU
การเงิน การคลัง
  สรุปการให้คำปรึกษา ด้านการเงิน การคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
  สรุปการให้คำปรึกษา ด้านการเงิน การคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  สรุปการให้คำปรึกษา ด้านการเงิน การคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  สรุปการให้คำปรึกษา ด้านการเงิน การคลัง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
  การสรุปให้คำปรึกษาข้างล่าง คือ การให้คำปรึกษาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1) จัดซ้อมป้องกันอัคคีภัย จะทำลักษณะการเบิกจ่ายอย่างไร ถ้าต้องให้ดับเพลิงจังหวัดมาดำเนินการซ้อมให้
  ตอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการสนับสนุนการป้องกันสาธารณภัย
ตามรายละเอียดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการซ้อม
 
  2) การลงบัญชีเงินสดที่รับและเงินลงทะเบียนที่รับโอนผ่านธนาคาร
  ตอบ ให้แยกเป็นบัญชีเงินสด คือ เงินที่รับทั้งหมดที่หน่วยงาน และบัญชีเงินรับโอนค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
   
  3) จัดประชุมวิชาการร่วมกับสมาคม คณะเป็นผู้ขออนุมัติจัด มีการเก็บค่าลงทะเบียนแต่จะขอจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
เพื่อจัดเก็บค่าลงทะเบียนเฉพาะ
  ตอบ ใบเสร็จรับเงินที่จะสามารถเบิกจ่ายได้จากราชการจะต้องเป็นใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานราชการ หรือ
ของสมาคมเท่านั้น หากใช้ใบเสร็จรับเงินที่จัดพิมพ์ขึ้นเฉพาะ จะทำให้เบิกค่าลงทะเบียนจากส่วนราชการไม่ได้
และการรับเงินทุกอย่างของราชการ ต้องออกใบเสร็จรับเงินของทางราชการเท่านั้น (ระเบียบการรับเงินและว่าด้วยใบเสร็จรับเงิน)
   
  4) การแนบรายชื่อนักศึกษาที่ลงลายมือชื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
  ตอบ เป็นดุลยพินิจและแนวปฏิบัติที่กำหนดของกองคลัง มหาวิทยาลัย และได้มีการกำกับโดยประธานสาขาหรือหลักสูตรทุกครั้งที่ขอเบิก
   
  5) การรับเงินรายได้ของหน่วยงาน ในกรณีที่รับรายได้เป็นเงินสดและเช็คของขวัญ (Gift Voucher) ควรทำอย่างไร
  ตอบ เมื่อรับเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อรับเช็คของขวัญ (Gift Voucher) ให้ออกใบปรับปรุงบัญชี และทำทะเบียนคุมไว้ และบันทึกบัญชีดังนี้
Dr. เงินสด / เช็คของขวัญ (Gift Voucher) Cr. รายได้
เมื่อใช้เช็คของขวัญ (Gift Voucher) ให้บันทึกบัญชีดังนี้
Dr.ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย์ Cr.เช็คของขวัญ (Gift Voucher)
(ตามหลักการบัญชี)
   
  6) โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในนามคณะ/หน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายเงินร่วมทำบุญหรือค่าสังฆทานได้หรือไม่
  ตอบ หากโครงการมีการตั้งงบประมาณสำหรับรายจ่ายดังกล่าว สามารถเบิกจ่ายได้
ระเบียบ มข เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540
   
  7) ลูกหนี้คืนเช็คเงินยืม โดยยังไม่ขึ้นเงิน เพราะไม่ประสงค์จะยืม แต่ระบบไม่สามารถยกเลิกเช็คได้
  ตอบ ให้ผู้ประสงค์จะคืนเช็ค ทำบันทึกฯ ชี้แจงสาเหตุ การไม่ประสงค์ยืมเงิน โดยขอส่งคืนเช็ค และ
การเงินเสนอขอปรับปรุงบัญชีล้างหนี้ให้กับลูกหนี้ (ตามประกาศ มข. ที่ 1325/2552)
ประกาศ มข 1325/2552 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
   
  8) วิธีการใช้จ่ายผ่านเงินสดย่อยและการบริหารจัดการเงินสดย่อย
  ตอบ วิธีปฏิบัติเงินสดย่อย
(1) ให้ขออนุมัติผู้บริหารเพื่อตั้งวงเงินสดย่อยจากเงินยืมทดรองจ่ายหน่วยงาน
(2) กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินสดย่อยและวิธีการเบิกชดเชย
(3) กำหนดให้มีผู้ควบคุมและดูแลเงินสดย่อย
(4) ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินสดย่อยและกำหนดให้มีการรายงานการใช้จ่ายเงินสดย่อยเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน
   
  9) การบันทึกลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายในระบบ KKUFMIS กรณีการจ่ายตรงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร และการจ่ายตรงต้องจัดทำใบสั่งจ่ายหรือไม่
  ตอบ การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมให้ทำหนังสือขอเบิกจ่ายเงินคืนเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ต้องทำสัญญาเงินยืม ทั้งนี้ต้องใช้ Statement ประจำเดือนเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร และใบสั่งจ่ายให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ่ายเงินด้วยเช็ค
   
  10) กรณีที่อาจารย์ลาศึกษาต่อ กลับมาสอนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา สามารถทำได้หรือไม่
  ตอบ ได้  แต่ต้องยกเลิกการขอลาศึกษาต่อ แล้วค่อยขอเวลาลาศึกษาใหม่
   
  11) การจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ประกวด งานประเพณีต่างๆ มีอัตราการจ่ายเท่าไร
  ตอบ
(1) ประกาศ มข ไม่มีให้บังคับใช้
(2) หน่วยงานต้องขออนุมัติหลักการ มาอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่าย
(3) เมื่ออธิการบดี อนุมัติในหลักการแล้ว หน่วยงานควรแจ้งให้คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่อไป
ระเบียบ มข เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 ข้อ25
   
  12) เบี้ยเลี้ยงนักเรียน
 

ตอบ
ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การจัดนิทรรศการ จัดการประกวดแข่งขัน การเข้าค่าย ทั้งที่อยู่ภายในโรงเรียนหรือมีการพานักเรียนไปนอกสถานที่ กรณีอย่างนี้สามารถจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนได้หรือไม่ผู้ที่จะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้นั้นต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกตามบัญชีการเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกของกระทรวงการคลังซึ่งบัญชีดังกล่าวไม่มีการเทียบตำแหน่งของนักเรียนไว้

และหากจะมีการเทียบตำแหน่งที่กระทรวงการคลังไม่ได้เทียบตำแหน่งไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณโดยคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และภารกิจที่ได้รับมอบหมายในช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
จากข้อกำหนดดังกล่าวจึงไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงของนักเรียนได้ รวมทั้งกรมบัญชีกลางเคยตอบข้อหารือตามหนังสือที่ กค0526.7/ว 247ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2542 ว่าในการจัดกิจกรรมในการเข้าค่ายต่าง ๆ เบี้ยเลี้ยงนักเรียนไม่สมควรเบิกจากเงินงบประมาณแต่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับครูและนักเรียนได้โดยกระทรวงการคลังอนุมัติให้เบิกได้ในอัตราไม่เกินคนละ200บาทต่อวันสำหรับค่าพาหนะจ้างเหมาได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ แต่หากไม่มีการจ้างเหมาพาหนะก็สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะให้นักเรียนตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในอัตราต่ำสุด

อ้างอิง
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.6/104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่องการเทียบตำแหน่ง

   
  13) ระบบเงินยืมทดรองจ่าย ออกเลข JV ใบรับชำระหนี้แล้วแต่ค่าปรับยัง RUN อยู่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
  ตอบ
ปัญหาการคิดค่าปรับ call center ได้แก้ไขแล้ว ถ้าไม่ได้ให้ติดต่อ  call center
   
  14) จดหมายเตือน เมื่อก่อนไม่ใส่วันมีค่าปรับ สามารถพิมพ์เฉพาะจดหมายเตือนสัญญาที่ครบกำหนดชำระออกมาได้ สะดวกดี แต่พอให้ใส่วันมีค่าปรับ ก็ต้องเลือกเฉพาะสัญญาที่ครบกำหนด ไม่ได้ให้โปรแกรมคิดให้ ต้องคิดเอง ดูเอง ตรวจสอบเอง
  ตอบ
เจ้าหน้าที่ call center รับเรื่องไปแก้ไขแล้ว
   
  15) ในระบบ KKUFMIS เมนู KKAVOR 21 รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย เมื่อเราจะพิมพ์รายงานลูกหนี้ประจำเดือนสิ้นสุด ณ วันที่สิ้นเดือนนั้นๆ แต่วันที่สั่งพิมพ์เป็นวันที่ปัจจุบัน(หลังวันที่สิ้นเดือน) ข้อมูลด้านการรับชำระหนี้จะนำข้อมูลหลังวันที่สิ้นเดือนมาประมวลผลด้วย
  ตอบ
เจ้าหน้าที่ call center รับเรื่องไปแก้ไขแล้ว
   
  16) การใช้ใบสำคัญรับเงิน
  ตอบ
สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินได้ กรณีไม่เกิน 500 บาท แต่หากซื้อของในตลาด ซึ่งผู้ขายไม่มีใบเสร็จรับเงิน อนุโลมให้ใช้ใบสำคัญรับเงินแทนได้ พิจารณาเป็นกรณี
   
  17) กรณีมีการแก้ไข เอกสารเบิกจ่ายที่รับจาก กองคลัง และมีระยะเวลาแก้ไขและส่งกลับมาเบิกจ่ายกับกองคลังภายใน 3 วัน เอกสารจะต้องผ่านผู้บริหารอาจเบิกจ่ายไม่ทัน มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารและเบิกจ่ายได้ทัน
  ตอบ
อาจมีการมอบหมายงานภายใน ถ้าเป็นกรณีการแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย ให้เสนอถึงหัวหน้างานคลังได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านเลขาหรือรองบริหาร
   
  18) เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายได้ง่าย ซึ่งไม่มีการควบคุมภายในสำหรับการแก้ไขข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูล
  ตอบ
ต่อไปโปรแกรมจะแยกให้สิทธิ 2 สิทธิในการทำระบบลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย แล้วให้คณะ/หน่วยงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เอง ว่าผู้ใดจะรับผิดชอบจัดทำส่วนใด โดยจะแยกสิทธิการใช้งานให้
   
  19) ตามประกาศ มข. เกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย ที่ให้เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อใช้คู่กับบัญชีกระแสรายวันเดิม
1.1 แนวปฏิบัติในการโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ให้คณะแต่ละคณะเป็นคนดำเนินการใช่หรือไม่ หรือทางธนาคารจะดำเนินการเองอัตโนมัติ
1.2 เมื่อสั่งจ่ายจะต้องสั่งจ่ายจากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ (ใช้ระบบ SCB Business Net
1.3 เมื่อทำงบกระทบยอด จะต้องเพิ่มรายงานงบกระทบยอดอีก 1 บัญชี คือบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดใหม่ หรือไม่
1.4 หากรายงานเงินยืมทดรองจ่าย จะต้องอ้างอิงเงินคงเหลือในบัญชีทั้ง 2 บัญชี บวกกับลูกหนี้คงเหลือ จึงจะได้เท่ากับยอดเงินยืมหมุนเวียน แล้วดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีออมทรัพย์จะต้องแสดงไว้ในรายงานด้วยหรือไม่
  ตอบ
บัญชีออมทรัพย์ใช้ชื่อเงินหมุนเวียน โอนเงินจากกระแสรายวันไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมด เมื่อใช้ระบบโอนเงิน ให้โอนออกจากออมทรัพย์ให้ผู้ยืม สามารถพิมพ์ Statement ได้ทุกครั้งที่โอนเงิน บัญชีกระแสรายวันจะมียอดคงเหลือศูนย์บาท ถ้าจ่ายเช็คธนาคารจะโอนจากออมทรัพย์ไปกระแสรายวันให้ การคิดยอดลูกหนี้ตามข้อ 1.4 ที่ถามทำถูกแล้ว
   
  20) ขอความอนุเคราะห์ ขอหนังสือที่กรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือตามหนังสือที่ กค 0804/4575 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2524
  ตอบ
นำขึ้นเว็บไซส์สำนักงานตรวจสอบภายในแล้ว ให้ดาวน์โหลดได้ที่ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   
  21) การเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (เป็นค่าตัดชุด) โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน มีหน่วยงานใดได้หารือกับสำนักงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ถ้ามีการหารือสามารถค้นหาได้ที่ใด เนื่องจากจะขอดูเป็นตัวอย่างการดำเนินการ และถ้าเป็นการซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ใช่เป็นการตัดชุดผ้าไทยตามประเพณีนิยม จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
  ตอบ กรณีอย่างนี้เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ให้ปฏิบัติ ดังนั้น ให้ทำหนังสือหารือมาที่กองคลัง เพื่อให้พิจารณาแนวทางปฏิบัติ
   
  22) การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ของหัวหน้าภาควิชา หากใช้ที่อยู่ ชื่อผู้จดทะเบียนหมายเลขและเครื่องโทรศัพท์ เป็นของส่วนตัว จะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
  ตอบ
1. การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง คือ หมายเลข ผู้ใช้  ต้องจดทะเบียนในนามของคณะหน่วยงานนั้น ๆ และเครื่องโทรศัพท์ต้องเป็นของหน่วยงานนั้น ๆ เช่นกัน
2. กรณีใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่หากมีความจำเป็น ต้องทำหนังสือเสนอต่ออธิการบดี เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา ทั้งนี้เนื้อหาต้องกล่าวถึงวาระการครองตำแหน่งดังกล่าว และการเบิกจ่ายเงินต้องไม่เกินสิทธิที่กำหนดไว้ในประกาศ มข 282/2548 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
   
  23) อาจารย์ลาเพื่อไปศึกษาต่อภายในประเทศ เป็นการลาแบบเต็มเวลา และระหว่างลาได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาภายในคณะ สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการฯได้หรือไม่ กรณีดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายด้วยเงินรายได้
  ตอบ
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยถือว่าคณะได้ให้เวลาสำหรับการเพิ่มพูนความรู้แล้ว ถือว่าขาดจากราชการดังกล่าว จึงเบิกจ่ายไม่ได้ เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเป็นอาจารย์ท่านดังกล่าวเท่านั้น ให้ขอความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายได้จากคณะกรรมการเงินรายได้เท่านั้น
   
  24) เงินประจำตำแหน่งและค่ารถประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรณีลาบวชและไปราชการฝึกอบรมต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาที่ลาบวชและไปราชการฝึกอบรมต่างประเทศ สามารถได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่ารถประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารคณบดีได้หรือไม่
  ตอบ
1. กรณียังคงตำแหน่งเป็นคณบดีอยู่ สามารถเบิกค่ารถประจำตำแหน่งลักษณะเหมาจ่ายได้
2. กรณีลาอุปสมบทตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ มาตรา 20 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ที่ไม่เคยลาบวชมาก่อนในชีวิตรับราชการ ให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน 60 วัน
3. กรณีไปราชการเพื่อฝึกอบรมต่างประเทศตามมาตรา 22 ให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งในระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน 60 วัน
   
  25) วิธีการดำเนินการกรณี จัดประชุมวิชาการแล้วบุคลากรในภาควิชาเข้าร่วมซึ่งมีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน
 

ตอบ
ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังนี้
1.กรณีมีบุคลากรต่างหน่วยงานเข้าร่วมให้บันทึกถึงมหาวิทยาลัยเพื่อตัดโอนเงินระหว่างคณะหน่วยงาน
2.กรณีในคณะเดียวกันแต่ต่างภาควิชาให้ทำบันทึกถึงคณบดีเพื่อตัดโอนเงินระหว่างภาควิชา
3.กรณีในภาควิชาเดียวกันให้ทำบันทึกถึงหัวหน้าภาควิชา เพื่อตัดโอนเงินตามสิทธิ์ลูกภาคแต่ละราย

ข้อสังเกต หน่วยงานผู้จัดไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง : แนวปฏิบัติการโอนเงินระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  26) การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
ข้อ 1 กรณีที่คณะมีหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนทุนการศึกษา (โดยทางคณะเปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) และมีกรรมการพิจารณาทุนเรียบร้อยแล้ว การเบิกจ่ายเงินทุนดังกล่าวจะต้องเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยหรือไม่
ข้อ 2 ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ในแผนรายจ่ายประจำปีไว้ สามารถเบิกจากหมวดงบดำเนินงานได้หรือไม่
  ตอบ
(1) ไม่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัย
(2) ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบเงินรายได้ มข. ปี 2540 ข้อ 21 คือ ต้องขอเปลี่ยนหมวดเงิน ฯ เพื่อให้ใช้จ่ายได้ หากจำเป็นเร่งด่วนให้ดูข้อ 22
   
  27) กรณีที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศทำ MOU กับทางคณะ สามารถเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเลี้ยงรับรอง ชาวต่างประเทศได้หรือไม่และใช้ระเบียบใดเบิกจ่ายเงิน
  ตอบ
เบิกจ่ายได้ โดยมีใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจ่าย และเบิกจ่ายโดยเหมาะสมตามจริง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ 2536 และ ฉบับที่ 2 ปี 2545
   
  28) การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ตามข้อมูลต่อไปนี้
ข้อ 1 สถาบันขงจื่อ มข.ได้ส่งอาจารย์อาสาสมัคร ชาวจีนมาสอนที่คณะ โดยทางสถาบันขงจื่อได้ขอให้ทางคณะดำเนินการจัดทำ 1.) ทำประกันชีวิต 2.) ใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม 1) และ 2) ได้หรือไม่
ข้อ 2 คณะคาดว่าจะจ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจาก วันละ 70 บาท สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
ข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน คณะไม่ได้จ่ายค่าสอน มีไม่มีข้อตกลงแต่มีบันทึกข้อความส่งตัวอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนและทำการสอน1ปี
  ตอบ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ประโยชน์เกิดกับใครหรือหน่วยงานใด หน่วยงานนั้นควรรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากจ่ายเป็นเงินแผ่นดินต้องใช้ระเบียบ กค การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ถ้าจ่ายเป็นเงินรายได้ตามรายการที่แจ้งทั้งสองข้อ ให้ขออนุมัติต่ออธิการบดี
   
  29) คณะเชิญวิทยาการจากต่างประเทศ โดยวิทยากร เป็นผู้จองตั๋วเครื่องบินเองผ่านบัตรวีซ่าของประเทศอังกฤษ เส้นทางการเดินทางคือ อังกฤษ-กรุงเทพฯ-อังกฤษ โดยเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ปอนด์)
ข้อ 1 การเบิกจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินส่วนที่วิทยากรเป็นผู้จองและชำระเงิน สามารถจ่ายเงินสดคืนวิทยากร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คณะฯแลกเปลี่ยนเงินปอนด์ได้หรือไม่ หรือใช้วิธีใด
ข้อ 2 หากค่าตั๋วเครื่องบินที่วิทยากรมีเศษทศนิยม แต่อัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่แลกราคาไม่มีเศษทศนิยม ทำให้เกิดส่วนต่างและมีผลให้จ่ายคืนวิทยากรต่ำไป จะสามารถเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างไร
 

ตอบ
ข้อ 1 การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1) ต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ และใช้ใบเสร็จรับเงินของธนาคารเป็นหลักฐาน
2) หากไม่ได้แลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ ต้องใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ก่อนออกเดินทาง 1 วัน
ข้อ 2 ถ้าวิทยากรใช้เงินสกุลเงินบาท ส่วนต่างจากการแลกเปลี่ยน ให้ใช้อัตราอ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ หลักเกณฑ์เมื่อซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้รับจะได้รับเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริง
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

   
 
   
   
   
   

 


HOME