สรุปการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน KKU

พัสดุ
การฝึกอบรม
รถราชการ
ค่าโทรศัพท์
เดินทางไปราชการ
ค่าตอบแทน
ค่ารักษาพยาบาล
งบประมาณ
หน่วยงานในกำกับ
การเงิน การคลัง
อื่นๆ
   
   

 


HOME