Download แบบฟอร์มเอกสารรายงานการเงิน ตามบันทึก อว 660201.1.7/ว556 ลว 28 ต.ค. 64

 

เอกสารแนบ 1 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน
เอกสารแนบ 2 รายงานชี้แจงสาเหตุของสัญญาเงินยืมที่เกินกำหนดชำระ
เอกสารแนบ 3 รายงานการรับเงินที่ยังไม่นำส่งกองคลัง
เอกสารอื่นๆ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


 


HOME