บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน


นางวิกานดา พิธรัตน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48702


นางขนิษฐา โสดามรรค
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน 48701

 

 

 

 

 

(ตำแหน่งว่าง)
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 40102


นางสาวนงรัตน์ ศิริคำเพ็ง
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48703


นางสาวกนกอร สีแสง
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48703


นางสาวกฤษณวรรณ อาทิตย์ตั้ง
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48701


นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48703


นางสาวอรวรรณ สุ่มมาตย์
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48701


นางสาวรัชนี ตันสกุล
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48701

นางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศ
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48703

นายชัยโรจน์ เนตรหาญ
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48703

นายประเทือง ขันตึ
พนักงานธุรการ
โทร. 48703HOME