บุคลากรกองตรวจสอบภายใน


นางสาวนงรัตน์ ศิริคำเพ็ง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48702
:
snongrat@kku.ac.th

 
นางสาวกนกอร สีแสง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48782

: skanokorn@kku.ac.th
 
     

นางสาวกฤษณวรรณ อาทิตย์ตั้ง
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
เบอร์ภายใน 48701

: akrits@kku.ac.th


นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
เบอร์ภายใน 50704

: sudaso@kku.ac.th


นางสาวรัชนี ตันสกุล
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
เบอร์ภายใน 50702

: ratnee@kku.ac.th


นางสาวอรวรรณ สุ่มมาตย์
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 48703

: aurasu@kku.ac.th


นางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศ
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 50705

: palith@kku.ac.th


นายชัยโรจน์ เนตรหาญ
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 50703

: chainat@kku.ac.th


นางสาวธัญลักษณ์ ทุมดี
นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 50701

: thuntu@kku.ac.th

นางสาวกานดารัตน์ รอดรัตน์
นักตรวจสอบภายใน
โทร. 50705
: kandro@kku.ac.th

นางสาวนภัสสร สมภาร
นักตรวจสอบภายใน
โทร. 48703
: napasom@kku.ac.th
       
กลุ่มสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
 

นางสาวเกศินี เพียสุพรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 48781

: kasiph@kku.ac.th

นายประเทือง ขันตึ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
โทร. 50700

: kpratu@kku.ac.th
 HOME