คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5181/2560
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5333/2559
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง
กรรมการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5333/2559
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
กรรมการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5333/2559
นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล
กรรมการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5333/2559
   

 


HOME