คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2204/2565
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2204/2565
นายทวารัฐ สูตะบุตร
กรรมการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2204/2565
นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2204/2565

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2204/2565

 


HOME