กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558

 

เอกสารหลักฐานที่**คณะหน่วยงาน**ต้องจัดเตรียมเมื่อเข้าตรวจสอบภายใน

เอกสารหลักฐานที่**หน่วยงานในกำกับ**ต้องจัดเตรียมเมื่อเข้าตรวจสอบภายใน

 

กิจกรรมการตรวจสอบ ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบ 5 ประเภท ประกอบด้วย

  • การตรวจสอบการดำเนินงาน (Operation Audit)
  • การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)
  • การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Audit)

 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 84 หน่วยงาน
1.1 คณะ 18 หน่วยงาน

1) คณะสาธารณสขศาสตร์

10) คณะเภสัชศาสตร์  
2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11) คณะแพทยศาสตร์  
3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12) คณะพยาบาลศาสตร์  
4) คณะศึกษาศาสตร์ 13) คณะเทคโนโลยี  
5) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14) คณะเทคนิคการแพทย์  
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15) คณะทันตแพทยศาสตร์  
7) คณะวิทยาศาสตร์ 16) คณะเกษตรศาสตร์  
8) คณะวิทยาการจัดการ 17) บัณฑิตวิทยาลัย  
9) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18) วิทยาเขตหนองคาย  
1.2 ฝ่ายบริหาร 11 หน่วยงาน
1) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 7) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  
2) ฝ่ายการต่างประเทศ 8) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
3) ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 9) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
4) ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 10) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
5) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 11) ฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย  
6) ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
1.3 ศูนย์ สำนัก สถาบัน 35 หน่วยงาน
1) สำนักวิทยบริการ 19) สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
2) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

20) สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 
3) สำนักวัฒนธรรม 21) สำนักงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  
4) สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน 22) สถาบันวิจัยและพัฒนา  
5) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 23) สถาบันสันติศึกษา  
6) สำนักงานกฎหมาย 24) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
7) สำนักงานส่งเสริมการกีฬา 25) ศูนย์บริการวิชาการ  
8) สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 26) ศูนย์อาเซียนศึกษา  
9) สำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน 27) กองสื่อสารองค์กร  
10) สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ 28) กองอาคารและสถานที่  
11) สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ 29) กองวิเทศสัมพันธ์  
12) สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 30) กองแผนงาน  
13) สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 31) กองบริหารงานวิจัย  
14) สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน 32) กองคลัง  
15) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 33) กองกิจการนักศึกษา  
16) สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 34) กองการเจ้าหน้าที่  
17) สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 35) กองกลาง  
18) สำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า    
1.4 หน่วยงานในกำกับ 20 หน่วยงาน
1) หน่วยงานในกำกับเทียบเท่าคณะ 4 หน่วยงาน
1.1) คณะนิติศาสตร์ 1.3) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
1.2) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

1.4) วิทยาลัยนานาชาติ

 
2) หน่วยงานในกำกับสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 หน่วยงาน
2.1) อาคารขวัญมอ

2.7) สถาบันภาษา

 
2.2) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 2.8) สถาบันขงจื้อ  
2.3) ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 2.9) สถาบันยุทธศาสตร์  
2.4) ศูนย์บริการสู่ชุมชน 2.10) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย  
2.5) ศูนย์ประสานงานอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ 2.11) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2.6) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
3) หน่วยงานในกำกับสังกัดคณะ 5 หน่วยงาน
3.1) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์  
3.2) ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์  
3.3) สถานบริการสุขภาพและกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์  
3.4) สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์  
3.5) สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   
2. การตรวจสอบรายงานทางการเงินและการบริหารเงินยืมทดรองจ่าย จำนวน 44 หน่วยงาน

2.1 คณะ หน่วยงาน

1) คณะเทคโนโลยี 16) คณะศิลปกรรมศาสตร์  
2) คณะเกษตรศาสตร์ 17) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
3) คณะทันตแพทยศาสตร์ 18) สำนักวิทยบริการ  
4) คณะสัตวแพทยศาตร์และสถานีฟาร์ม 19) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5) คณะมนุษยศาสตร์ 20) สำนักบริการวิชาการ  
6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21) สถาบันวิจัยและพัฒนา  
7) คณะแพทยศาสตร์ 22) บัณฑิตวิทยาลัย  
8) คณะวิศวกรรมศาสตร์  23) วิทยาเขตหนองคาย  
9) คณะวิทยาการจัดการ  24) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  
10) คณะวิทยาศาสตร์ 25) งานประสานงาน กองกลาง  
11) คณะศึกษาศาสตร์ 26) กองคลัง  
12) คณะเภสัชศาสตร์ 27) กองกิจการนักศึกษา  
13) คณะเทคนิคการแพทย์    
14) คณะสาธารณสุขศาสตร์    
15) คณะพยาบาลศาสตร์    

2.2 หน่วยงานในกำกับ

1) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (ขอนแก่นและกรุงเทพฯ)

11) ศูนย์บริการสู่ชุมชน  
2) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 12) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
3) โรงพิมม์หาวิทยาลัยขอนแก่น 13) สถาบันขงจื๊อ  
4) ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 14) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์  
5) อาคารขวัญมอ 15) สถานบริการสุขภาพและกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์  
6) วิทยาลัยนาชาติ 16) ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์  
7) สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย  
8) สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิค(ACRO) คณะแพทยศาสตร์    
9) สถาบันภาษา    
10) คณะนิติศาสตร์    

 

   

3. การตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัย

งบการเงินมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณเงินแผ่นดิน และรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2558
 
4. การตรวจสอบการรายงานการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

5. การตรวจสอบการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2558

6. การตรวจสอบและวิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงรถราชการและรายงานสภาพรถราชการของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

7. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557

 

   

 

 
 
 
 HOME