กฎบัตรและกรอบคุณธรรม
กองตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
กฎบัตรก่อนปี 2560
-
กฎบัตร พ.ศ.2558
-
กฎบัตร พ.ศ.2560
-
กฎบัตร พ.ศ.2562
-
กฎบัตรและกรอบคุณธรรม พ.ศ.2563
-
กฎบัตรและกรอบคุณธรรม พ.ศ.2564
-
กฎบัตร และ กรอบคุณธรรม 2564 ฉบับปรับปรุง
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2564
-
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2565
   
   
   

 


HOME