สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 48701, 48702, 48703 www.facebook.com/internalauditorkku
MENU
IA
INFORMATION


นางวิกานดา พิธรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน


เรื่องที่ทำการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2558
สรุปการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคลากร
 
Links
IA
Documents for You