กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 48701 - 3 หรือ 48781 - 2 ปรึกษาออนไลน์ www.facebook.com/internalauditorkku
MENU
IA
INFORMATION


นางขนิษฐา โสดามรรค
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน


แบบประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เรื่องที่ทำการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบใบสำคัญจ่าย พ.ศ 2562
สรุปการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ประกาศ 789/55 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ สนง.IA
บุคลากร
 
Links
IA
Documents for You