HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
1789 EK661002324TH นนทพัชร ศุกลกิจ EMS 2018-02-23 รอการนำจ่าย
1788 RM185480166TH อารีเพ็ญ อิสซือเม๊าะ EMS 2018-02-23 รอการนำจ่าย
1787 RM394080082TH ธงนกรณ์ เสาสูงยาง EMS 2018-02-23 รอการนำจ่าย
1786 EU292805965TH คุณาธิป ฉายศรีวรรณ EMS 2018-02-23 รอการนำจ่าย
1785 Eu316175405TH อภิราม เอื้อธรรม EMS 2018-02-23 รอการนำจ่าย
1784 EY959491879TH ภูชิต เจียมศร EMS 2018-02-22 รับแล้ว
1783 EU556207781TH อภิราม เอื้อธรรม ลงทะเบียน 2018-02-22 รับแล้ว
1782 ET769363423TH ปองพล หงส์สระพัง EMS 2018-02-22 รับแล้ว
1781 EU814697036TH ศิรวิทย์ สุวรรณรัตน์ EMS 2018-02-22 รับแล้ว
1780 ET674096611TH วิริทธิพล เชื้อวงค์พรม พัสดุ 2018-02-21 รอการนำจ่าย
1779 ED343896897TH ปิยะนันท์ ชัยสุวรรณ ลงทะเบียน 2018-02-21 รับแล้ว
1778 EU389590471TH ภราดร ศรีสุเลิศ EMS 2018-02-21 รับแล้ว
1777 EP987340526TH สิทธินันท์ พิมพ์ทองงาม EMS 2018-02-21 รับแล้ว
1776 EU506261816TH อภิราม เอื้อธรรม EMS 2018-02-21 รับแล้ว
1775 EU624445270TH ณัฐกิตต์ ผันผาย EMS 2018-02-20 รับแล้ว
1774 EY945367182TH สิทธินันท์ พิมพ์ทองงาม EMS 2018-02-19 รับแล้ว
1773 EU180735496TH สุวสันต์ เทียบแก้ว EMS 2018-02-19 รับแล้ว
1772 EU780196753TH สิทธินันท์ พิมพ์ทองงาม EMS 2018-02-19 รับแล้ว
1771 EU014693973TH สุวิทย์ ศศรีวรมย์ EMS 2018-02-19 รอการนำจ่าย
1770 ED335229070TH ชนน ละมุล EMS 2018-02-19 รับแล้ว
1769 EU498161425TH อธิบดี สีรักษ์ EMS 2018-02-19 รับแล้ว
1768 RL469817262TH พัทธนันท์ ประดับศรี EMS 2018-02-19 รับแล้ว
1767 EU348549815TH ภานุเมธ แสนศักดิ์หาญ EMS 2018-02-16 รับแล้ว
1766 ED337246668TH อรรถพล ปรชนนท์ EMS 2018-02-16 รับแล้ว
1765 RB074197129TH พชรกร ดวงปรีชา EMS 2018-02-16 รับแล้ว
1764 EX230068982TH อานนท์ ริพา EMS 2018-02-16 รับแล้ว
1763 ED266234491TH กฤตยชญ์ พุ่มทอง EMS 2018-02-16 รับแล้ว
1762 RM2888270460TH อิสระ ศรีเคลือบ EMS 2018-02-16 รับแล้ว
1761 EU09673825TH ธนพล หิรัญคำ EMS 2018-02-16 รับแล้ว
1760 RM014091806TH ต้นตระการ นาทันเลิศ EMS 2018-02-16 รับแล้ว
1759 EU625927494TH นราธิป สุขสมถวิล EMS 2018-02-15 รับแล้ว
1758 ET764660566TH อรรถพล ปรชนนท์ EMS 2018-02-15 รับแล้ว
1757 ER380378432TH อรรถพล ปรชนนท์ EMS 2018-02-15 รับแล้ว
1756 ED33456868655TH ราชา คำโฮง EMS 2018-02-15 รับแล้ว
1755 ED332776933TH พีรพงษ์ พยอม EMS 2018-02-15 รับแล้ว
1754 ED335551157TH ณัฐนันท์ เวฬุวนารักษ์ EMS 2018-02-14 รับแล้ว
1753 EU401615390TH อัษฎาวุฒิ ศรีทน พัสดุ 2018-02-14 รับแล้ว
1752 EU418541427TH เทวิน จันทนุภา EMS 2018-02-14 รับแล้ว
1751 RL713286796TH อภิวรรตน์ พฤกษ์จิราวัชร EMS 2018-02-14 รับแล้ว
1750 EX262280411TH สุรเชษฐ์ เหล่าโกทา EMS 2018-02-14 รับแล้ว
1749 ET617355843TH นันทวัฒน์ แสนศิริ EMS 2018-02-14 รับแล้ว
1748 RB208286959TH ปิติภูมิ วิลาจันทร์ ลงทะเบียน 2018-02-13 รับแล้ว
1747 RB024119194TH ภัทรภุูมิ ภูสิม EMS 2018-02-12 รับแล้ว
1746 EU169575982TH เอกราช ศรีอาภรณ์ EMS 2018-02-12 รับแล้ว
1745 Rb517327969TH สรสิทธิ์ ชุมศรี ลงทะเบียน 2018-02-12 รับแล้ว
1744 EU537040695TH วีรยุทธ สิมมาคำ EMS 2018-02-12 รับแล้ว
1743 Et558195675TH ทรงอภิสิทธิ์ กิจเธาว์ EMS 2018-02-09 รับแล้ว
1742 EX292580233TH ชัยชนะ วรรณวิศาล EMS 2018-02-09 รับแล้ว
1741 EU693036015TH สิทธิศักดิ์ ภักดี EMS 2018-02-09 รับแล้ว
1740 EU683761984TH นนทวัฒน์ รัตนะศรี EMS 2018-02-09 รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  1363 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล