HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
2076 EU645450434TH ณัฐพล คงสิบ EMS 2018-05-31 รอการนำจ่าย
2075 EU865483701TH วิริทธิ์พล เชื้อวงศ์พรม EMS 2018-05-30 รับแล้ว
2074 ED435744226TH อัษฎาวุฒิ ศรีทน EMS 2018-05-28 รับแล้ว
2073 ED437194566TH วีระชาติ ประทุม EMS 2018-05-28 รับแล้ว
2072 EV240491657TH อานนท์ ริพา EMS 2018-05-28 รับแล้ว
2071 PP212955875TH อานนท์ ริพา EMS 2018-05-25 รับแล้ว
2070 EV021049123TH วีระชาติ ประทุมชมภู EMS 2018-05-25 รับแล้ว
2069 Eu21031855TH คณิต ฤทธิ์มูลชา EMS 2018-05-24 รับแล้ว
2068 ED437427420TH ปิยะนันท์ ชัยสุวรรณ EMS 2018-05-24 รับแล้ว
2067 RP218067309TH ต้นตระการ นาทันเลิศ พัสดุ 2018-05-24 รับแล้ว
2066 ED393476711TH ณัฎธนนท์ ฉัตรจรัสกุล EMS 2018-05-23 รับแล้ว
2065 RU459559507TH ชิศพล หารี EMS 2018-05-23 รับแล้ว
2064 EV227488335TH ฤทธิไกร ดอนลครขวา EMS 2018-05-23 รับแล้ว
2063 EU702253151TH โชคชัย หึกขุนทด EMS 2018-05-23 รับแล้ว
2062 ED433068837TH วีระชาติ ประทุมชมภู EMS 2018-05-23 รับแล้ว
2061 RB68659143TH ฤทธิไกร ดอนลครขวา EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2060 EU076838925TH วีระชาติ ประชุม EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2059 EU656018817TH ฐัพไทย ถาวร EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2058 RU459540355TH ธันยนิษฐ์ ศรีลาวงศ์ EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2057 ED420307048TH ศิรวิทย์ สุวรรณรัตน์ EMS 2018-05-18 รับแล้ว
2056 RP222400266TH อิสระ ศรีเคลือบ EMS 2018-05-18 รับแล้ว
2055 EU626568869TH ทวีวัฒน์ พิมพ์หิน EMS 2018-05-18 รับแล้ว
2054 EV021036955TH วีระชาติ ประทุมชมภู EMS 2018-05-18 รับแล้ว
2053 EU612937997TH วีระชาติ ประทุมชมภู EMS 2018-05-18 รับแล้ว
2052 EU390010497TH เจนภพ ทองรักษ์ EMS 2018-05-17 รับแล้ว
2051 EU386851368TH อนุพงศ์ ยอดเสลา EMS 2018-05-17 รับแล้ว
2050 EU057443394TH อานนท์ ริพา EMS 2018-05-17 รอจ่าย
2049 ED417890TH นนทพัทธ์ ฉัตรจรัสกุล EMS 2018-05-17 รับแล้ว
2048 EV072161285TH สิทธิศักดิ์ ภักดี EMS 2018-05-16 รับแล้ว
2047 EU121312647TH ต้นตระการ นาทันเลิศ EMS 2018-05-16 รับแล้ว
2046 EU393479219TH อัษฎาวุฒิ ศรีทน EMS 2018-05-15 รับแล้ว
2045 EY988225221TH ดวงอำนาจ ไชยสิทธิ์ EMS 2018-05-11 รับแล้ว
2044 EU921443264TH สุตัน สีวรรณะ EMS 2018-05-10 รับแล้ว
2043 ET685625540TH คณิต ฤทธิ์มูลชา EMS 2018-05-10 รับแล้ว
2042 EU541289890TH นาคินทร์ หล้าพันธ์ EMS 2018-05-10 รับแล้ว
2041 ET762665092TH อิสระ ศรีเคลือบ EMS 2018-05-10 รับแล้ว
2040 EU620597283TH วรวิทย์ ไชยพิศ EMS 2018-05-09 รับแล้ว
2039 EU649157230TH ภานุพงศ์ โกพล EMS 2018-05-09 รับแล้ว
2038 ET762672907TH พันธ์ุลภ สืบกินนรี EMS 2018-05-09 รับแล้ว
2037 ED418980193TH ปิติภูมิ วิลาจันทร์ EMS 2018-05-09 รับแล้ว
2036 EU923369558TH วิษณุ กองคำ EMS 2018-05-08 รับแล้ว
2035 EU690179828TH ภานุพงศ์ โกพล EMS 2018-05-08 รับแล้ว
2034 EU692245808TH สิทธิศักดิ์ ภักดี EMS 2018-05-08 รับแล้ว
2033 EU981814444TH เสถียรพล แซ่ลิ้ม EMS 2018-05-08 รับแล้ว
2032 RB514667994TH ต้นตระการ นาทันเลิศ EMS 2018-05-07 รับแล้ว
2031 RB288805831TH ศิรวิทย์ สุวรรณรัตน์ EMS 2018-05-07 รับแล้ว
2030 ED421502635TH พุฒิพงศ์ ฐิติชาลิตกุล EMS 2018-05-07 รับแล้ว
2029 RL3191147288TH ดวงอำนาจ ไชยสิทธิ์ EMS 2018-05-07 รับแล้ว
2028 ED413165392TH ณฐพล ทิมพวงทอง EMS 2018-05-07 รับแล้ว
2027 ER745200346TH นเรศ แตงฮ่อ EMS 2018-05-07 รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  1650 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล