HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
2238 EU901354636TH มงคล โคตะนนท์ พัสดุ 2018-06-18 รอการนำจ่าย
2237 ED460534697TH วัชรพัฐ นามศักดิ์ ลงทะเบียน 2018-06-18 รอการนำจ่าย
2236 EV015604609TH หัสดินทร์ วอแพง EMS 2018-06-18 รอการนำจ่าย
2235 RB930742709TH ต้นตระการ นาทันเลิศ ลงทะเบียน 2018-06-18 รอการนำจ่าย
2234 EY876744306TH ฐติกรณ์ บุญเลิศ พัสดุ 2018-06-15 รอการนำจ่าย
2233 ED454692314TH อิสระ ศรีเคลือบ ลงทะเบียน 2018-06-15 รอการนำจ่าย
2232 RB564666170TH ศิวกร แตงอ่อน ลงทะเบียน 2018-06-14 รอการนำจ่าย
2231 EV320259438TH อิสระ ศรีเคลือบ EMS 2018-06-14 รอการนำจ่าย
2230 EV023218054TH เอกราช ศรีอาภรณ์ พัสดุ 2018-06-13 รับแล้ว
2229 EV253211157TH มงคล โคตะนนท์ พัสดุ 2018-06-12 รับแล้ว
2228 ED456227219TH อิสระ ศรีเคลือบ ลงทะเบียน 2018-06-12 รับแล้ว
2227 EU455171354TH นนทรวัช ประดับมุข EMS 2018-06-11 รับแล้ว
2226 ER933185580TH ภาคภูมิ หลวงสนาม EMS 2018-06-11 รับแล้ว
2225 BD438371205TH อิสระ ศรีเคลือบ ลงทะเบียน 2018-06-11 รับแล้ว
2224 RB604722787TH ยศธร เค้าหงษ์ พัสดุ 2018-06-11 รับแล้ว
2223 EV116871396TH กิตติชัย นิลอุบล EMS 2018-06-08 รับแล้ว
2222 EU597966804TH ณัฐวุฒิ นามวงศ์ EMS 2018-06-07 รับแล้ว
2221 EU764059586TH หัสดินทร์ วอแพง EMS 2018-06-07 รับแล้ว
2220 RB710192233TH พสธร จันทร์เจริญ พัสดุ 2018-06-07 รอการนำจ่าย
2219 ER647497156TH ทันตะ คงนวล พัสดุ 2018-06-07 รับแล้ว
2218 RB192887088TH นิธิกร พิมพ์อุบล ลงทะเบียน 2018-06-06 รับแล้ว
2217 EU824346502TH อนันต์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา พัสดุ 2018-06-06 รับแล้ว
2216 EU615235281TH กฤษณะ หารธงชัย EMS 2018-06-04 รับแล้ว
2215 EU643067540TH อัษฏา ลาดี EMS 2018-06-01 รับแล้ว
2214 ET732927651TH กิตติชัย นิลอุบล EMS 2018-06-01 รับแล้ว
2213 RB657330252TH นราวิชญ์ หาวงษ์ ลงทะเบียน 2018-05-31 รับแล้ว
2212 EV058265126TH กฤษดา เกตุภูงา EMS 2018-05-31 รับแล้ว
2211 EU688546789TH อมรพงษ์ คำแก้ว พัสดุ 2018-05-31 รับแล้ว
2210 EU938728464TH อัคนี มูลทรัพย์สกุลชัย พัสดุ 2018-05-30 รับแล้ว
2209 ER751788285TH ปิยะ สุขรมย์ EMS 2018-05-28 รับแล้ว
2208 ED428124258TH กนกศักดิ์ ดวงหมื่น ลงทะเบียน 2018-05-28 รับแล้ว
2207 RB047330543TH ศิวกร แตงอ่อน ลงทะเบียน 2018-05-25 รับแล้ว
2206 EU513064723TH ณัฐกิตติ์ พานชิง พัสดุ 2018-05-25 รับแล้ว
2205 EV087218729TH อนุวัฒน์ ภูสมยา EMS 2018-05-24 รับแล้ว
2204 EU885661193TH ธนวัฒน์ เมคา EMS 2018-05-24 รับแล้ว
2203 EP992361679TH พสธร จันทร์เจริญ พัสดุ 2018-05-24 รับแล้ว
2202 EV097730005TH ภัณณุวัฒน์ ประทีป พัสดุ 2018-05-23 รับแล้ว
2201 EU719500705TH ณรงค์ ทองย้อย EMS 2018-05-23 รอการนำจ่าย
2200 ED432064391TH ภาดภูมิ หลวงสนาม พัสดุ 2018-05-21 รับแล้ว
2199 EU026976053TH ธวัฒน์ชัย อนุชาติ พัสดุ 2018-05-21 รับแล้ว
2198 ET860716903TH ศุภณัฐ เหลี่ยมพิทักษ์ พัสดุ 2018-05-21 รับแล้ว
2197 EU874016265TH อัครวิชญ์ ธูปกระแจะ EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2196 RB086489858TH อนันต์ ศริสมบูรณ์พัฒนา ลงทะเบียน 2018-05-21 รับแล้ว
2195 EV08041555TH ธนู แสไธสง EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2194 EU511671558TH ณัฐวัตร ธรรมพิชิตศึก EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2193 ET957531411TH ธวัฒน์ชัย อนุชาติ EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2192 EY988562983TH อนันต์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2191 RB441474148TH วิสิทธิ ฤาชัยสา ลงทะเบียน 2018-05-21 ได้รับแล้ว
2190 EU226012412TH สรสิช วัฒนไชย EMS 2018-05-21 รับแล้ว
2189 ER911673798TH ผลา ชิดประทุม EMS 2018-05-18 รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  1725 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล