HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
1116 37711TH นายโรจน์ศักดิ์ เฉียบแหลม พัสดุ 2018-02-21 รอการนำจ่าย
1115 20107TH นายอัครวัฒน์ จันทรแสงนาวี พัสดุ 2018-02-21 รอการนำจ่าย
1114 11263TH นายฤทธิเกียรติ เมาะราษี พัสดุ 2018-02-21 รอการนำจ่าย
1113 44714TH นายปรุฬห์วิวัฒน์ ปัญนาวี พัสดุ 2018-02-21 รอการนำจ่าย
1112 12893TH นายพนิพงษ์ เกตุวงษา EMS 2018-02-20 รอการนำจ่าย
1111 37635TH นายสัจจา นาโควงศ์ ลงทะเบียน 2018-02-20 ได้รับแล้ว
1110 37604TH นายสัจจา นาโควงศ์ ลงทะเบียน 2018-02-20 ได้รับแล้ว
1109 87415TH นายภูวเดช พลเยี่ยม ลงทะเบียน 2018-02-20 ได้รับแล้ว
1108 40325TH นายภานุวัฒน์ สุทธิประภา EMS 2018-02-20 รอการนำจ่าย
1107 03815TH นายกิตติศักดิ์ คำศรีเมือง EMS 2018-02-20 รอการนำจ่าย
1106 10843TH นายณัฐวุฒิ คำย่อย พัสดุ 2018-02-19 ได้รับแล้ว
1105 44725TH นายจิรายุ ปารีสร้อย พัสดุ 2018-02-19 ได้รับแล้ว
1104 34120TH นายณัฐพล เครือนวล EMS 2018-02-19 ได้รับแล้ว
1103 54647TH นายธนพงษ์ บรรเทากุล ลงทะเบียน 2018-02-19 ได้รับแล้ว
1102 78121TH นายปวรปรัชญ์ บุตรศรี EMS 2018-02-19 ได้รับแล้ว
1101 43053TH นายศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัย ลงทะเบียน 2018-02-19 รอการนำจ่าย
1100 80303TH นายเมธาวัฒน์ แสนนิล พัสดุ 2018-02-16 ได้รับแล้ว
1099 33150TH นายภูวเดช พลเยี่ยม พัสดุ 2018-02-16 ได้รับแล้ว
1098 19052TH นายภูวเดช พลเย่ี่ยม EMS 2018-02-16 ได้รับแล้ว
1097 34565TH นายธนวันต์ เพรชทอง พัสดุ 2018-02-16 ได้รับแล้ว
1096 57159TH นายภูวเดช พลเยี่ยม พัสดุ 2018-02-16 ได้รับแล้ว
1095 78645TH นายอัครวัฒน์ จันทรแสงนารี พัสดุ 2018-02-16 ได้รับแล้ว
1094 11425TH นายอธิโรจน์ ภวินทร์นวิทย์ พัสดุ 2018-02-15 ได้รับแล้ว
1093 82169TH นายวศิน เป็นครบ พัสดุ 2018-02-15 ได้รับแล้ว
1092 55718TH นายโสภัคพงศ์ รัตนสินทวีสุข พัสดุ 2018-02-15 ได้รับแล้ว
1091 17945TH นายสัจจา นาโควงค์ ลงทะเบียน 2018-02-15 ได้รับแล้ว
1090 97275TH นายณัฐวุฒิ คำย่อย พัสดุ 2018-02-14 ได้รับแล้ว
1089 83922TH นายธนพงษ์ บรรเทากุล ลงทะเบียน 2018-02-14 ได้รับแล้ว
1088 57884TH นายรุจิกร ขัดวิลาศ EMS 2018-02-14 ได้รับแล้ว
1087 53674TH นายภานุวัฒน์ ใจเพียร พัสดุ 2018-02-14 ได้รับแล้ว
1086 56794TH นายธนพงษ์ บรรเทากุล พัสดุ 2018-02-13 ได้รับแล้ว
1085 41151TH นายเกรียงไกร อุดมเดช พัสดุ 2018-02-13 ได้รับแล้ว
1084 82647TH นายเอกราช กล่อมจิตต์ พัสดุ 2018-02-12 ได้รับแล้ว
1083 21849TH Patipat Srisoei พัสดุ 2018-02-12 ได้รับแล้ว
1082 38879TH นายพีรวิชญ์ ปรีเปรม พัสดุ 2018-02-12 ได้รับแล้ว
1081 37151TH นายเฟริส มนัสวิน โกมลธง พัสดุ 2018-02-12 รอการนำจ่าย
1080 46149TH นายธีรพงษ์ จิกชาตรี พัสดุ 2018-02-12 ได้รับแล้ว
1079 35875TH นายเกียรติศักดิ์ แก้วแก่นคุณ EMS 2018-02-12 ได้รับแล้ว
1078 45179 TH นายศุภศิลป์ น้อยแวงพิม EMS 2018-02-12 ได้รับแล้ว
1077 21052TH นายยูสรี มะมิง พัสดุ 2018-02-09 ได้รับแล้ว
1076 22255TH นายวชิรวิทย์ เกงขุนทด พัสดุ 2018-02-09 รับแล้ว
1075 82236TH นายพงษ์สิทธิ์ สาระวงศ์ EMS 2018-02-08 ได้รับแล้ว
1074 82396TH นายนิพล แก้วดอนหัน ลงทะเบียน 2018-02-08 ได้รับแล้ว
1073 05078TH นายแสงชัย เติมงาม พัสดุ 2018-02-08 ได้รับแล้ว
1072 91630TH นายชัชพล สุคนธพงศ์ พัสดุ 2018-02-08 ได้รับแล้ว
1071 67204TH นายประจักษ์ กำเนิดโทน พัสดุ 2018-02-08 ได้รับแล้ว
1070 36246TH นายรวิภาส รวมเงาะ พัสดุ 2018-02-08 ได้รับแล้ว
1069 07622TH นายรวิภาส รวมเงาะ พัสดุ 2018-02-08 ได้รับแล้ว
1068 81669TH นายธนพงษ์ บรรเทากุล EMS 2018-02-07 ได้รับแล้ว
1067 02955TH นายฤทธิเกียรติ์ เมาะราษี EMS 2018-02-07 รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  858 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล