HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
1152 26301TH นายภาคภูมิ ดอนจั่น พัสดุ 2018-03-06 รอการนำจ่าย
1151 23086TH นายเจษฎา ขุนวิเศษ พัสดุ 2018-03-06 ได้รับแล้ว
1150 13083TH นายวชิรวิทย์ ชาวปากน้ำ พัสดุ 2018-03-06 รอการนำจ่าย
1149 34319TH นายรัชภพ จันทร์มหา พัสดุ 2018-03-05 ส่งคืนไปรษณีย์
1148 41138TH นายสุทิน กิจเรณู ลงทะเบียน 2018-03-05 ได้รับแล้ว
1147 33946TH นายกันตพิชญ์ อรรคศรีวร พัสดุ 2018-03-05 ได้รับแล้ว
1146 90165TH นายณัฐพงศ์ เกลาเกลี้ยง EMS 2018-03-05 รอการนำจ่าย
1145 93631TH นายภูวเดช พลเยี่ยม EMS 2018-03-05 รอการนำจ่าย
1144 28401TH นายพรพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ พัสดุ 2018-03-05 ได้รับแล้ว
1143 90045TH นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน EMS 2018-03-05 รอการนำจ่าย
1142 90076TH นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน EMS 2018-03-05 รอการนำจ่าย
1141 90062TH นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน EMS 2018-03-05 รอการนำจ่าย
1140 50682TH นายปฎิพัทธิ์ ศรีใส EMS 2018-03-02 ได้รับแล้ว
1139 23370TH นายประกรณ์ ขันบรรจง EMS 2018-03-02 ได้รับแล้ว
1138 28739TH นายกันตพิชญ์ อรรคศรีวร พัสดุ 2018-03-02 ได้รับแล้ว
1137 10461TH นายรวิภาส รวมเงาะ พัสดุ 2018-03-02 ได้รับแล้ว
1136 66436TH นายณัฐพงค์ เกลาเกลี้ยง พัสดุ 2018-03-02 ได้รับแล้ว
1135 07760TH นายกันตพิชญ์ อรรคศรีกูร พัสดุ 2018-02-28 ได้รับแล้ว
1134 22772TH นายภูวเดช พลเยี่ยม ลงทะเบียน 2018-02-27 ได้รับแล้ว
1133 23309SG นายวชิรวิทย์ ชาวปากน้ำ พัสดุ 2018-02-27 ได้รับแล้ว
1132 39574TH นายศุภศิลป์ น้อยแวงพิม พัสดุ 2018-02-27 ได้รับแล้ว
1131 79624TH นายโรจน์ศักดิ์ เฉียบแหลม ลงทะเบียน 2018-02-26 ได้รับแล้ว
1130 37578TH นายสิทธิชัย วงศ์ณรัตน์ พัสดุ 2018-02-26 ได้รับแล้ว
1129 51511TH นายรวิภาส รวมเงาะ พัสดุ 2018-02-26 ได้รับแล้ว
1128 75566TH นายณัฐวุฒิ คำย่อย พัสดุ 2018-02-26 ได้รับแล้ว
1127 60492TH นายภูวเดช พลเยี่ยม พัสดุ 2018-02-26 ได้รับแล้ว
1126 61322TH นายณัฐพงษ์ เกลาเกลี้ยง พัสดุ 2018-02-26 ได้รับแล้ว
1125 33373TH นายยูสรี มะมิง พัสดุ 2018-02-26 ได้รับแล้ว
1124 43844TH นายนาธาร ธรรมเที่ยง พัสดุ 2018-02-23 ได้รับแล้ว
1123 94880TH นายวชิรวิทย์ ชาวปากน้ำ EMS 2018-02-23 ได้รับแล้ว
1122 03422TH นายภาคภูมิ ดอนจั่น พัสดุ 2018-02-23 ได้รับแล้ว
1121 51433TH นายอัษฎา ไชยมงคล EMS 2018-02-22 ได้รับแล้ว
1120 74889TH นายภูวเดช พลเยี่ยม EMS 2018-02-22 ได้รับแล้ว
1119 21221TH นายภูวเดช พลเยี่ยม EMS 2018-02-22 ได้รับแล้ว
1118 05073TH นายหริวงษ์ คมภิรมย์ EMS 2018-02-22 ได้รับแล้ว
1117 02192TH นายจตุรพัฒน์ ช่วยพิทักษ์ พัสดุ 2018-02-22 ได้รับแล้ว
1116 37711TH นายโรจน์ศักดิ์ เฉียบแหลม พัสดุ 2018-02-21 รับแล้ว
1115 20107TH นายอัครวัฒน์ จันทรแสงนาวี พัสดุ 2018-02-21 รับแล้ว
1114 11263TH นายฤทธิเกียรติ เมาะราษี พัสดุ 2018-02-21 รับแล้ว
1113 44714TH นายปรุฬห์วิวัฒน์ ปัญนาวี พัสดุ 2018-02-21 รับแล้ว
1112 12893TH นายพนิพงษ์ เกตุวงษา EMS 2018-02-20 รับแล้ว
1111 37635TH นายสัจจา นาโควงศ์ ลงทะเบียน 2018-02-20 ได้รับแล้ว
1110 37604TH นายสัจจา นาโควงศ์ ลงทะเบียน 2018-02-20 ได้รับแล้ว
1109 87415TH นายภูวเดช พลเยี่ยม ลงทะเบียน 2018-02-20 ได้รับแล้ว
1108 40325TH นายภานุวัฒน์ สุทธิประภา EMS 2018-02-20 รับแล้ว
1107 03815TH นายกิตติศักดิ์ คำศรีเมือง EMS 2018-02-20 รอการนำจ่าย
1106 10843TH นายณัฐวุฒิ คำย่อย พัสดุ 2018-02-19 ได้รับแล้ว
1105 44725TH นายจิรายุ ปารีสร้อย พัสดุ 2018-02-19 ได้รับแล้ว
1104 34120TH นายณัฐพล เครือนวล EMS 2018-02-19 ได้รับแล้ว
1103 54647TH นายธนพงษ์ บรรเทากุล ลงทะเบียน 2018-02-19 ได้รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  894 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล