HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
1168 EU387042906 กมลวรรณ เทียมทัด EMS 2018-06-22 รอการนำจ่าย
1167 EV005845239 พรรนิตรา จินดาศิริ EMS 2018-06-22 รอการนำจ่าย
1166 RB488644281 เพชราภรณ์ รุ่งเป้า ลงทะเบียน 2018-06-22 รอการนำจ่าย
1165 RB909464601 ภควดี สดศรีทอง ลงทะเบียน 2018-06-22 รอการนำจ่าย
1164 Rk472166734 เบญญาทิพย์ แก่นอาสา ลงทะเบียน 2018-06-22 รอการนำจ่าย
1163 RM091529121 ปิยวรรณ นามจ้อย ลงทะเบียน 2018-06-21 รอการนำจ่าย
1162 RB466971585 เปรมฤทัย คลังกูล ลงทะเบียน 2018-06-21 รอการนำจ่าย
1161 RL717290221 กนกวรรณ เปลี่ยนไธสง ลงทะเบียน 2018-06-21 รอการนำจ่าย
1160 0989985223 กนกวรรณ เปลี่ยนไธสง อื่น ๆ 2018-06-21 รอการนำจ่าย
1159 EV252276125 สุภัต รัตนา EMS 2018-06-21 รอการนำจ่าย
1158 RB479115365 ประภาวดี ผาลา ลงทะเบียน 2018-06-21 รับแล้ว
1157 RK428835465 ณัฏฐณิชา จิรพิสิฐกุล ลงทะเบียน 2017-11-01 รับแล้ว
1156 ED214617694 อัยลดา เพ็ชสังฆาต EMS 2017-11-01 รับแล้ว
1155 RL814967688 มัลลิตา โพธิ์ศรีขาม ลงทะเบียน 2017-11-01 รอการนำจ่าย
1154 RX095260480 กัลยรัตน์ ชิ้นจอหอ อื่น ๆ 2017-11-01 รอการนำจ่าย
1153 ET595727086 วรัชญา เพียอินทร์ EMS 2017-11-01 รอการนำจ่าย
1152 RP125763678 ปิยะชนก กลัดงาม พัสดุ 2017-11-01 รอการนำจ่าย
1151 ED178437763 ชลธิชา ทานนท์ EMS 2017-11-01 รอการนำจ่าย
1150 ET655985456 กัลชิญา ธานี EMS 2017-11-01 รอการนำจ่าย
1149 RM064416916 พรทิพย์ พรมโสภา ลงทะเบียน 2017-11-01 รอการนำจ่าย
1148 RM318271355 ปพิชญา เฉลยพนิต ลงทะเบียน 2017-11-01 รอการนำจ่าย
1147 ET862752092 ชนากานต์ ไกรขุนทด EMS 2017-11-01 รอการนำจ่าย
1146 PD063905705 ณัฎฐณิชา ขุนวิจิตร ลงทะเบียน 2017-10-31 รอการนำจ่าย
1145 ET873071795 เพ็ญจิรา นิลกระยา EMS 2017-10-31 รอการนำจ่าย
1144 ET166337082 เจนจิรา สุมุกดา EMS 2017-10-31 รอการนำจ่าย
1143 RP126218921 บูชิตา วงศ์ชารี ลงทะเบียน 2017-10-31 รับแล้ว
1142 ED201489965 ศศิธร พรสวัสดิ์ EMS 2017-10-31 รับแล้ว
1141 RL680354329 วาทินี ชุดมะเริง ลงทะเบียน 2017-10-31 รับแล้ว
1140 RL938507905 วิภาวณี ศรีสาร ลงทะเบียน 2017-10-31 รับแล้ว
1139 RK633666328 ชนกนันท์ แสงสังข์ ลงทะเบียน 2017-10-31 รอการนำจ่าย
1138 RP126218731 เบญญาทิพย์ แก่นอาสา ลงทะเบียน 2017-10-30 รอการนำจ่าย
1137 RJ462570520 ญาณิศา ชัชวาลย์ ลงทะเบียน 2017-10-30 รอการนำจ่าย
1136 RL329308462 ปิยมาวดี สุทธหลวง ลงทะเบียน 2017-10-30 รับแล้ว
1135 ET878661839 มัลลิกา โพธิ์ศรีขาม EMS 2017-10-30 รับแล้ว
1134 EX279099415 ทัศนีย์ สุวรรณไตร EMS 2017-10-30 รอการนำจ่าย
1133 PB35671315556 pjapawarin lertchitaree ลงทะเบียน 2017-10-30 รับแล้ว
1132 RM050107985 ปิยะชนก กลัดงาม ลงทะเบียน 2017-10-30 รอการนำจ่าย
1131 ET778581510 ลฎาภา วิระคาม EMS 2017-10-27 รับแล้ว
1130 RL647635688 ณัฎฐณิชา ขุนวิจิตร ลงทะเบียน 2017-10-27 รอการนำจ่าย
1129 ET741645296 ณัฐกฤตา ซ่ำศาสตร์ EMS 2017-10-27 รับแล้ว
1128 RL830783192 วิมลสิริ แก้วบุญ ลงทะเบียน 2017-10-27 รับแล้ว
1127 EY980699518 เกียรติสุดา รอดเวียง EMS 2017-10-27 รับแล้ว
1126 RM249936628 กตัญญุตา คุณวงศ์ ลงทะเบียน 2017-10-27 รับแล้ว
1125 PB934966698 อรทัย ชัยจันทร์ พัสดุ 2017-10-24 รับแล้ว
1124 EX261620989 กุลชา จันทร์สม EMS 2017-10-24 รับแล้ว
1123 ET664054707 พิชญากานต์ ศรีอุดร EMS 2017-10-24 รับแล้ว
1122 RM231097985 วิมลสิริ แก้วบุญ ลงทะเบียน 2017-10-24 รับแล้ว
1121 PB674933125 ปิยะชนก กลัดงาม พัสดุ 2017-10-24 รอการนำจ่าย
1120 ET778496785 สุพิชญา ลออเงิน EMS 2017-10-24 รับแล้ว
1119 ET473927026 วาธินี สืบเสาร์ EMS 2017-10-24 รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  778 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล