HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
2171 ED189573380 ปิยะวรรณ ปินะกาโน EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2170 EY690405047 หทัยรัตน์ ชาติเจริญ EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2169 EY844478975 วิภารัตน์ แก้วดอนรี EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2168 EP963563625 สุธิตา เคนวงษ์ EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2167 ET679071550 ธนัชญา ฟักผล EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2166 RL483625250 เกศินี บุญคำ ลงทะเบียน 2017-10-09 รับแล้ว
2165 ED158653009 ชุติกานต์ EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2164 ED193415354 หทัยรัตน์ ชาติเจริญ EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2163 ET423447177 จรุงจิต พิสิฐพรปิติกุล EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2162 RM362685391 สุภาวี เรียนเหมาะ ลงทะเบียน 2017-10-09 รับแล้ว
2161 ET532198113 ญาณี ยืนยง EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2160 ET583182007 เยาวดี แก้วกรองทรัพย์ EMS 2017-10-09 รับแล้ว
2159 RM005899823 อริสา ไทยเดิม ลงทะเบียน 2017-10-04 รับแล้ว
2158 ED1814483390 จุฑามาศ เดชบุรัมย์ EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2157 ET627151076 สโรชา กันหาเรียง EMS 2017-10-04 รอการนำจ่าย
2156 EU229460043 มาริษา สินปั่นจริต EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2155 ET629689150 โสรยา คำศรี EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2154 ET636965388 ธนัชญา ฟักผล EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2153 ET389859343 อนัญญา ปาลวัฒน์ EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2152 ET768401425 นิติยา ทุนดี EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2151 PB762603963 ศิรินภา สุลำนาจ พัสดุ 2017-10-04 รับแล้ว
2150 RK290410109 ทิพย์ภากร อินทรคช ลงทะเบียน 2017-10-04 รับแล้ว
2149 RM234866727 จันทิมาพร ภูษาแก้ว ลงทะเบียน 2017-10-04 รับแล้ว
2148 ED174056897 สุภัตรา แก้วเกศเกี้ยง EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2147 ER525131425 ปวีณวัช วอนอก EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2146 ET337566415 อนุศรา เฉลิมศรี EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2145 RX105275486 ณัฐชา ม่วงคลา ลงทะเบียน 2017-10-04 รับแล้ว
2144 ET136947655 นิจนภา ยุพาศ EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2143 ER988106737 ธนัชญา ฟักผล EMS 2017-10-04 รับแล้ว
2142 RL686946775 พัชริญา พัฒน์โพธิ์ ลงทะเบียน 2017-10-04 รับแล้ว
2141 ET273230416 ภคนันท์ ไพบูลย์ EMS 2017-10-03 รับแล้ว
2140 ET709000381 ศิรินยา โพธิ์ศรี EMS 2017-10-03 รับแล้ว
2139 ET74410141 กัลยกร พูลปัญญา EMS 2017-10-03 รับแล้ว
2138 RL988065290 ภัคจิรา บุญมาธรรม ลงทะเบียน 2017-10-03 รับแล้ว
2137 ED181183233 รมณีย์ พินิจ EMS 2017-10-03 รับแล้ว
2136 RM494690197 สรวงสุดา สาศรีเมือง ลงทะเบียน 2017-10-03 รับแล้ว
2135 ET82069843 อัญชนา พลธรรม EMS 2017-10-02 รับแล้ว
2134 ED183535763 ณัฐพร จั่นทอง EMS 2017-10-02 รับแล้ว
2133 RK655502895 สุพัตรา จำเริญเจือ ลงทะเบียน 2017-10-02 รับแล้ว
2132 RM105128390 ชนิสรา ใจกล้า ลงทะเบียน 2017-10-02 รับแล้ว
2131 RM243233762 จิตติญา สมเพ็ง ลงทะเบียน 2017-10-02 รับแล้ว
2130 RM255586798 สุภาวี เรียนเหมาะ ลงทะเบียน 2017-10-02 รับแล้ว
2129 ET831686886 ทิพเนตร์ จันอ้น EMS 2017-10-02 รับแล้ว
2128 ET499683224 ชนิกานต์ พัฒนเพ็ญ EMS 2017-10-02 รับแล้ว
2127 ED185430814 ชณิชา พลาส EMS 2017-10-02 รับแล้ว
2126 ET378564630 อริสา ไทยเดิม EMS 2017-10-02 รับแล้ว
2125 RK848564601 สิริรัตน์ บุญมางำ ลงทะเบียน 2017-10-02 รับแล้ว
2124 EN944226064 จันทร์จิรา ทองทิพย์ EMS 2017-10-02 รับแล้ว
2123 ET520098475 ชลิตา พานจันทร์ EMS 2017-10-02 รับแล้ว
2122 ED176047487 วศินี มาลารัตน์ EMS 2017-10-02 รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  1261 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล