HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
3025 RP237104565 พิมพ์ชนก ลงทะเบียน 2018-06-22 รอการนำจ่าย
3024 RB193566439 เกศินี บุญคำ ลงทะเบียน 2018-06-22 รอการนำจ่าย
3023 EU940156235 ศิรินภา สุลำนาจ EMS 2018-06-22 รอการนำจ่าย
3022 RB366975584 ศิรินภา สุลำนาจ ลงทะเบียน 2018-06-22 รอการนำจ่าย
3021 RM006422007 เครือวัลย์ พระสุจันทร์ ลงทะเบียน 2018-06-22 รอการนำจ่าย
3020 RB699089679 เกศินี บุญคำ ลงทะเบียน 2018-06-21 รอการนำจ่าย
3019 RM404632936 เกศินี บุญคำ ลงทะเบียน 2018-06-21 รอการนำจ่าย
3018 EU409131327 ชนิสรา ใจกล้า EMS 2018-06-21 รอการนำจ่าย
3017 RB903652460 ศิรินภา สุลำนาจ ลงทะเบียน 2018-06-21 รอการนำจ่าย
3016 EV056973956 กอบแก้ว ขะนทะ EMS 2018-06-21 รอการนำจ่าย
3015 EV483987792 จีรวดี ชัยบัวแดง EMS 2018-06-20 รอการนำจ่าย
3014 ED453457076 ศิริลักษณ์ ไกรยะสินธ์ EMS 2018-06-20 รอการนำจ่าย
3013 RB930497447 ญาณี ยืนยง ลงทะเบียน 2018-06-20 รอการนำจ่าย
3012 RP231518820 ภาวิดา มุลจันดา ลงทะเบียน 2018-06-19 รอการนำจ่าย
3011 EU642080672 ศศินา วิชาชัย EMS 2018-06-19 รับแล้ว
3010 EU647268215 กอบแก้ว ขันทะ EMS 2018-06-18 รับแล้ว
3009 ED455850630 ภคนันท์ ไพบูลย์ EMS 2018-06-18 รับแล้ว
3008 EV236234056 อนงค์ลักษณ์ ราชตั้งใจ EMS 2018-06-18 รอการนำจ่าย
3007 EU863636577 รัตนาภรณ์ จันทา EMS 2018-06-18 รับแล้ว
3006 EU764702487 สโรชา ศรีษะ EMS 2018-06-18 รับแล้ว
3005 RU810103015 สุภาระดา ไชยสิน ลงทะเบียน 2018-06-18 รับแล้ว
3004 ET969163745 ฐิติมา ศรีโพธิ์ EMS 2018-06-14 รอการนำจ่าย
3003 EV2533033750 นิรมล หิงหรา EMS 2018-06-14 รอการนำจ่าย
3002 EV201183827 กัลนรัตน์ ด้วงอินทร์ EMS 2018-06-14 รอการนำจ่าย
3001 EP988660858 นพพร ในจิตร EMS 2018-06-14 รอการนำจ่าย
3000 RL367698423 กาญจนาพร พองพรหม ลงทะเบียน 2018-06-14 รอการนำจ่าย
2999 EP442963301 สุพิชชา สีหนาท EMS 2018-06-14 รอการนำจ่าย
2998 EU411083506 อรวรรณ ดีใหญ่ EMS 2018-06-14 รอการนำจ่าย
2997 EU990410275 กัลยา สงกลาง EMS 2018-06-14 รอการนำจ่าย
2996 EU645527513 สุพิชวรรณพร สร้อยชมภู EMS 2018-06-11 รอการนำจ่าย
2995 EU638930228 อริสา ไทยเดิม ลงทะเบียน 2018-06-11 รอการนำจ่าย
2994 RB669491380 จักรีวรรณ ศุภวุฒิ ลงทะเบียน 2018-06-11 รอการนำจ่าย
2993 RP425154817 อัมพิกา วัฒนศิลป์ ลงทะเบียน 2018-06-08 รอการนำจ่าย
2992 ER768844790 นพพร ในจิตร EMS 2018-06-08 รอการนำจ่าย
2991 RP196343943 อริสา ไทยเดิม ลงทะเบียน 2018-06-08 รอการนำจ่าย
2990 RB119873419 กาญจนาพร พองพรหม ลงทะเบียน 2018-06-06 รอการนำจ่าย
2989 EU417212107 เบญจมาศ ปุณประวัติ EMS 2018-06-06 รับแล้ว
2988 EU564705134 ศศินา วิชาชัย EMS 2018-06-06 รับแล้ว
2987 RM398859823 อรนิตย์ จำรัสไว ลงทะเบียน 2018-06-05 รับแล้ว
2986 RB558753762 สโรชา ศรีษะ ลงทะเบียน 2018-06-04 รับแล้ว
2985 ED380313025 จันทิรา ไชยสิน EMS 2018-06-04 รับแล้ว
2984 RP225240095 อรนิตย์ จำรัสไว ลงทะเบียน 2018-06-04 รับแล้ว
2983 RB796413929 วรรณศิริ ศรีสุข ลงทะเบียน 2018-06-04 รอการนำจ่าย
2982 ED392577957 ธิดารัตน์ อินภูมี EMS 2018-06-01 รอการนำจ่าย
2981 EU811321144 พราวพัชรา กรชมงคล EMS 2018-05-30 รอการนำจ่าย
2980 RL130617678 ฐิติชญา พรมลี ลงทะเบียน 2018-05-30 รอการนำจ่าย
2979 EU811003225 กิตติยาพร ประพันทา EMS 2018-05-30 รอการนำจ่าย
2978 RP222738898 ภักศิริญญา สมภาร ลงทะเบียน 2018-05-30 รอการนำจ่าย
2977 EV090142490 ศุภนิดา ศรีจันทรา EMS 2018-05-30 รับแล้ว
2976 EV223933099 อนงค์ลักษณ์ ราชตั้งใจ EMS 2018-05-30 รอการนำจ่าย
 จำนวนรายการทั้งหมด  2115 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล