HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
316 EU250904874TH ภัทราพร สุดรักษ์ EMS 2018-03-05 รอจ่าย
315 RB217080476TH นาถอนงค์ อาภัสโรสกุล ลงทะเบียน 2018-03-05 รอจ่าย
314 ED35501297TH ชุติกานต์ จรกา EMS 2018-03-05 ส่งคืนไปรษณีย์
313 EU437507573TH ฐาปนย์ ชิงชัย EMS 2018-03-05 รับแล้ว
312 EL789083351TH สุพัรา สุดชาดา EMS 2018-03-05 รอจ่าย
311 EU679775884TH บุญญิตา เถาว์โมลา EMS 2018-03-05 รอจ่าย
310 EU284174043TH จิตรลดา - EMS 2018-03-05 รอจ่าย
309 RU458896692TH benez Kanjana - ลงทะเบียน 2018-03-05 รอจ่าย
308 EU536592533TH อภิชญา ด้วงคำภา EMS 2018-03-05 รอจ่าย
307 RL814166611TH กิติยวดี สร้อยนาค ลงทะเบียน 2018-03-05 รอจ่าย
306 RM407743661TH กฤติกา สีกรม ลงทะเบียน 2018-03-05 รอจ่าย
305 EU477660323TH ธนพร อรรถสัตย์ EMS 2018-03-05 รับแล้ว
304 RM504168124TH ฐาปนย์ ชิงชัย ลงทะเบียน 2018-03-05 รับแล้ว
303 ET945667275TH นัจนันท์ พลายด้วง EMS 2018-03-05 รอจ่าย
302 RM035484131TH ๋Jomkwan Sripiyabut ลงทะเบียน 2018-03-05 รอจ่าย
301 RL886917394TH ฐาปนย์ ชิงชัย ลงทะเบียน 2018-03-05 รับแล้ว
300 EU702994374TH พิชญ์สินี ยศกลาง EMS 2018-03-05 รอจ่าย
299 EU074230213TH สุพัตรา กมลฤกษ์ EMS 2018-03-05 รับแล้ว
298 RB047676258TH ธมลวรรณ รัตนแมนสรวง ลงทะเบียน 2018-03-05 รอจ่าย
297 EU538103737TH จิตรลดา แก้วบุตรตา EMS 2018-03-02 รับแล้ว
296 EP987264334TH ภัทรธัญพร ทองอุทุม EMS 2018-03-02 รับแล้ว
295 EU349047426TH อมรรัตน์ ราษฎร์เจริญ EMS 2018-03-02 รับแล้ว
294 RL914688981TH สุทธิดา ศรีภา ลงทะเบียน 2018-03-02 รับแล้ว
293 EY975997187TH วรพชร สิริจตุพร EMS 2018-03-02 รับแล้ว
292 EL778340054TH อนันตญา กองแก้ว EMS 2018-03-02 รับแล้ว
291 EU498164318TH เกศราภรณ์ นาเทวา EMS 2018-03-02 รับแล้ว
290 RL251816080TH รัชนี พระบรรเทา ลงทะเบียน 2018-03-02 รับแล้ว
289 EU282581035TH วรพชร สิริจตุพร EMS 2018-03-02 รับแล้ว
288 RM189684350TH ชญาวรรณ พัฒน์ชนะ ลงทะเบียน 2018-03-02 รอจ่าย
287 ED305685915TH ลลิตตา ศรีพุทธา EMS 2018-03-02 รอจ่าย
286 ED348907676TH พลอยนภัส เหลียว EMS 2018-02-28 รับแล้ว
285 RB248168867TH Jomkwan Sripiyabut ลงทะเบียน 2018-02-28 รอจ่าย
284 EU305511313TH พรพิศ กนกทรัพย์ EMS 2018-02-28 รับแล้ว
283 EU125096872TH ชณาภัทร บุญมาก EMS 2018-02-28 รับแล้ว
282 EU750611137TH ศิริกาญจน์ ยิ้มสาระ EMS 2018-02-28 รับแล้ว
281 RP176457796TH Jantakan - ลงทะเบียน 2018-02-28 รอจ่าย
280 ET814008686TH สาวิณี คำลาภ EMS 2018-02-28 รับแล้ว
279 RB243525350TH วรัญญา โคตรบุตรดี ลงทะเบียน 2018-02-28 รับแล้ว
278 EU262530114TH เวธกา แจ่มแจ้ง EMS 2018-02-28 รับแล้ว
277 ET424423512TH สุรีรัตน์ รักษาบุญ EMS 2018-02-28 รอจ่าย
276 PC189084996TH ศุภธิดา ไตรแก้ว พัสดุ 2018-02-27 รับแล้ว
275 PC163680381TH รัชนี พระบรรเทา พัสดุ 2018-02-27 รับแล้ว
274 PB219862379TH กนกวรรณ ไพรสนิท พัสดุ 2018-02-27 รับแล้ว
273 ED320458725TH วีรียา แสงภักดิ์ EMS 2018-02-27 รับแล้ว
272 EU614654256TH ปนัดดา ประเสริฐศรี EMS 2018-02-27 รับแล้ว
271 EU011868463TH ภควดี สุวรรณะ EMS 2018-02-27 รับแล้ว
270 RB169751545TH กรวรรณ อบสุวรรณ ลงทะเบียน 2018-02-27 รอจ่าย
269 EU655861023TH จุฑาทิพย์ คำถาเครือ EMS 2018-02-27 ส่งคืนไปรษณีย์
268 ET187558950TH จงมณี สระแก้ว EMS 2018-02-27 รับแล้ว
267 RM311487803TH เบญจมาศ สุระเสน ลงทะเบียน 2018-02-27 รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  281 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล