HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
1416 328419881 สิริมา จันทร์ภูงา ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1415 298775958 พิรณัชชา พรมดี ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1414 437475836 สุภาภรณ์ อินทรนิมิตร ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1413 086279681 ศิริรัตน์ ใยนนท์ ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1412 458602186 chinda vann ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1411 897695910 อาทิตยา มิ่งสันเทียะ ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1410 897695910 สิริมา จันทร์ภูงา ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1409 793194739 สิริมา จันทร์ภูงา ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1408 520378736 ขนิษฐา ดวงบังเกิด ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1407 959257173 กัญญารัตน์ สมชาติ ลงทะเบียน 2018-02-07 รอการนำจ่าย
1406 062191279 อิศราวดี ศิริจรูญวงศ์ ลงทะเบียน 2018-02-07 รับแล้ว
1405 169197375 พิยดา ศรีหาวัตร์ ลงทะเบียน 2018-02-06 รอการนำจ่าย
1404 78879253 พรสวรรค์ ปิ่นสันเทียะ ลงทะเบียน 2018-02-06 รับแล้ว
1403 415451767 ฐิติมา ตรองติรัมย์ ลงทะเบียน 2018-02-06 รอการนำจ่าย
1402 327729683 ชวิศา อินทรพาณิชย์ ลงทะเบียน 2018-02-06 รอการนำจ่าย
1401 433525276 ธนพร อดกลั้น ลงทะเบียน 2018-02-06 รับแล้ว
1400 483401172 อิศราวดี ศิริจรูญวงศ์ ลงทะเบียน 2018-02-06 รับแล้ว
1399 159495600 ศศิธร ไตยะมณี ลงทะเบียน 2018-02-06 รับแล้ว
1398 695158952 สิริมา จันทร์ภูงา ลงทะเบียน 2018-02-06 รอการนำจ่าย
1397 007072568 เพ็ญนภา เจียนงาม ลงทะเบียน 2018-02-06 รับแล้ว
1396 743887896 ศศิธร ไตยะมณี ลงทะเบียน 2018-02-06 รับแล้ว
1395 524399762 เบญจภา พั่วกลาง ลงทะเบียน 2018-02-06 รอการนำจ่าย
1394 549385910 อาภัสษร หมื่นด้วง ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1393 100795564 รวินันท์ ไชยเทศ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1392 564718892 ธัญวรัตน์ หมุนคำ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1391 060501327 อาจารีย์ พรมศิริ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1390 113110798 ทิพย์รัตน์ สีเหลือง ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1389 064584401 อาจารีย์ พรมศิริ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1388 332503339 ภัคจิรา เหลาท้าว ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1387 941399635 ชลิดา พรมชาดา ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1386 227125781 ณิชากร สอนสูญ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1385 055289936 เมทิตา เหล่าโก่ง ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1384 263229121 ประดับเพชร นาคทอง ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1383 205970237 อังศุมาลิน ลี่แตง ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1382 032856134 มุทิตา หวังสุดดี ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1381 039494925 กนิษฐา จารุสานต์ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1380 109820527 พัชราภรณ์ พลชัย ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1379 54160429 อรอุมา คะณะโท ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1378 458560512 วิรากานต์ คงคาน้อย ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1377 451854401 สุธาวัลย์ ศิริสุข ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1376 613146164 ภัทรนิษฐ ศรีนวลจันทร์ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1375 3258080079 ศุลีพร ดีน้อย ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1374 323618948 กุลธิดา ชมภูมาศ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1373 155362126 มุทิตา หวังสุดดี ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1372 362071141 มยุรฉัตร ไชยสัจ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1371 437042821 กนิษฐา จารุสานต์ ลงทะเบียน 2018-02-05 รับแล้ว
1370 330414450 ฟารีดา ปลีกกลาง ลงทะเบียน 2018-02-02 รับแล้ว
1369 129930932 วิรากานต์ คงคาน้อย ลงทะเบียน 2018-02-02 รับแล้ว
1368 324724611 ภรณ์ชิฌา พิมนรภิรมย์ ลงทะเบียน 2018-02-02 รับแล้ว
1367 329004126 นรินธร เผือกศรี ลงทะเบียน 2018-02-02 รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  1239 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล