HyperLink
MENU
หน้าหลัก
เพิ่มข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

ลำดับที่ รหัสพัสดุ ชื่อ นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ได้รับพัสดุ สถานะพัสดุ
3802 EG 174883283 TH กชกร สิงห์สุข ลงทะเบียน 2020-01-06 รับแล้ว
3801 EB 323064387 TH อารีญา ไชยคำจันทร์ ลงทะเบียน 2020-01-06 รับแล้ว
3800 EI 115529745 TH กนกรดา แก้วชัย ลงทะเบียน 2020-01-06 รับแล้ว
3799 RP 669404394 TH เปรมจิตร แก้วซุม ลงทะเบียน 2020-01-06 รับแล้ว
3798 EI 516294601 TH อารีญา - ลงทะเบียน 2020-01-03 รับแล้ว
3797 EI 479156507 TH ทวินันท์ จันทร์อิน ลงทะเบียน 2020-01-03 รับแล้ว
3796 EI 443190124 TH ศศิกานต์ นิตรานนท์ ลงทะเบียน 2020-01-03 รับแล้ว
3795 EI 505280875 TH อารีญา - ลงทะเบียน 2020-01-03 รับแล้ว
3794 EI 544233271 TH ภัทราวรรณ คำภักดี ลงทะเบียน 2020-01-03 รับแล้ว
3793 RP 688571908 TH เกศเกล้า ชนะสูตร ลงทะเบียน 2020-01-03 รับแล้ว
3792 EW 622658263 TH สิรินธาร ไชยชุม ลงทะเบียน 2020-01-03 รับแล้ว
3791 EI 335949403 TH ณัฐณิชา เวียงเงิน ลงทะเบียน 2020-01-03 รับแล้ว
3790 EI 518796331 TH อริสรา สะตะ พัสดุ 2020-01-02 รับแล้ว
3789 EG 339155576 TH เมธิตา เหล่าโกง พัสดุ 2020-01-02 รับแล้ว
3788 EI 529707791 TH วรัญศญา กิตติวงษ์สอาด พัสดุ 2020-01-02 รับแล้ว
3787 EG 434811817 TH อรณิชา สุทธิกรคานนท์ พัสดุ 2020-01-02 รับแล้ว
3786 RG 164686624 TH ภัทราวดี คำภักดี พัสดุ 2020-01-02 รับแล้ว
3785 RF 109417967 TH ธัญจิรา จึงสมาน ลงทะเบียน 2020-01-02 รับแล้ว
3784 RP 691624305 TH สุชาดา รูปสูง ลงทะเบียน 2020-01-02 รับแล้ว
3783 RP 685548953 TH อภิญญา คำมะนาง ลงทะเบียน 2020-01-02 รับแล้ว
3782 RF 359572253 TH ณิชากร ตันสมรส ลงทะเบียน 2020-01-02 รับแล้ว
3781 EF 624434229 TH ทิพยา ชาเคน ลงทะเบียน 2020-01-02 รับแล้ว
3780 RP 665396352 TH ขนิษฐา ทับแสง ลงทะเบียน 2020-01-02 รับแล้ว
3779 RP 590596185 TH นิธิกานต์ ราชขันธ์ ลงทะเบียน 2020-01-02 รับแล้ว
3778 EV 805826435 TH พรรณภา ทับมะเริง ลงทะเบียน 2020-01-02 รับแล้ว
3777 EI 507399705 TH อารีญา - ลงทะเบียน 2020-01-02 รับแล้ว
3776 EI 510957846 TH กิ่งกาญจน์ โวหาร พัสดุ 2019-12-26 รับแล้ว
3775 EG 033335109 TH ปริ่มเปรม พรหมคลัง พัสดุ 2019-12-26 รับแล้ว
3774 RF 822450825 TH ศศมน ปิตะเสน พัสดุ 2019-12-26 รับแล้ว
3773 RF 217068339 TH ณิชารีย์ อินทระ ลงทะเบียน 2019-12-26 รับแล้ว
3772 RP 680728105 TH ฐาปะณี โม้ลา ลงทะเบียน 2019-12-26 รับแล้ว
3771 EG 069714085 TH ทิพยา มูลคำ ลงทะเบียน 2019-12-26 รับแล้ว
3770 RE 111242512 TH เบญจรัตน์ บุญสอาด ลงทะเบียน 2019-12-26 รับแล้ว
3769 EI 477382125 TH รัชนีกร สีระหัว ลงทะเบียน 2019-12-26 รับแล้ว
3768 EG 348998385 TH จิรภิญญา ปัญญาจักร ลงทะเบียน 2019-12-26 รับแล้ว
3767 RC 262197572 TH นภัสวรรณ บุญยะมูล ลงทะเบียน 2019-12-26 รับแล้ว
3766 RG 168815443 TH ณัฐฐาพร พันธ์สุวรรณ ลงทะเบียน 2019-12-26 รับแล้ว
3765 RP 379838295 TH ทานตะวัน มะโนรี ลงทะเบียน 2019-12-26 รับแล้ว
3764 RE 483961804 TH เมธิตา - พัสดุ 2019-12-27 รับแล้ว
3763 PB 873343374 TH ศิริประภา ปานเรือนแสน พัสดุ 2019-12-27 รับแล้ว
3762 RG 042242864 TH มัลลิกา แหนกลาง พัสดุ 2019-12-27 รับแล้ว
3761 RF 555545611 TH ธีราภรณ์ ภูคลองดา พัสดุ 2019-12-27 รับแล้ว
3760 RF 394733924 TH ขนิษฐา ทับแสง ลงทะเบียน 2019-12-27 รับแล้ว
3759 RC 232121495 TH ธัญจิรา จึงสมาน ลงทะเบียน 2019-12-27 รับแล้ว
3758 EI 547351096 TH สุจิตตรา กอมณี ลงทะเบียน 2019-12-27 รับแล้ว
3757 RP 694301051 TH เจนจิรา สีหาวงษ์ ลงทะเบียน 2019-11-27 รอจ่าย
3756 RP 690006819 TH สุดารัตน์ สร้อยทา ลงทะเบียน 2019-12-27 รับแล้ว
3755 EG 161359483 TH ฐิติพร ประเสริฐสังข์ พัสดุ 2019-12-24 รับแล้ว
3754 EG 329796473 TH หัสรียา ศรีมงคล พัสดุ 2019-12-24 รับแล้ว
3753 RF 822442537 TH พรทิพา ดวงคำน้อย พัสดุ 2019-12-24 รับแล้ว
 จำนวนรายการทั้งหมด  3625 รายการ
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MENU
หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล