<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Public Health Library

 

บริการยืมคืน

เป็นการให้บริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ณ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ตามสิทธิการยืมของสมาชิกห้องสมุดแต่ละประเภท ผู้มีสิทธิยืมหนังสือได้ต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุด โดยแสดงบัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกห้องสมุดที่มีรหัสบาร์โค้ดทุกครั้งที่ติดต่อยืมทรัพยากร
การยืม
หากต้องการนำหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไปใช้นอกห้องสมุด ต้องติดต่อขอยืมที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนโดยมีระเบียบดังนี้
  • ใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืมและรับผิดชอบหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรายการยืมของตน หลีกเลี่ยงการขีด-เขียนลงในตัวเล่ม
  • ไม่มอบบัตรสมาชิกหรือบัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของตนเองให้ผู้อื่นนำมาใช้
  • สงวนหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ยืมตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการยืมของห้องสมุด
  • ระมัดระวังการทำให้ตัวเล่มเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับหนังสือ/สิ่งพิมพ์สูญหายหรือซื้อทดแทน ค่าดำเนินการและเสียค่าปรับเกินกำหนดส่ง
  • แจ้งให้ห้องสมุดทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หน่วยงาน สถานภาพ และที่อยู่ เพื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง
  • หากบัตรสูญหาย ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบเพื่อบันทึกในระเบียน ซึ่งเป็นการป้องกันกรณีที่ผู้อื่นนำบัตรนั้นมายืมหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้เป็นเจ้าของบัตรจริงในการรับผิดชอบหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรายการยืมของตน
  • หากผู้ใช้มีค่าปรับสูงเกินกว่าจำนวนที่ห้องสมุดกำหนดไว้ หรือค้างส่งทรัพยากรนานเกินเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ/เอกสารหรือใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ยืม-คืนได
การรับคืน
หากต้องการนำหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ถูกยืมออกนอกห้องสมุด ติดต่อขอส่งคืนที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน หรือส่งคืนในตู้รับคืน ที่อยู่ด้านหน้าของห้องสมุด
การยืมต่อ (Renew)
สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะขอยืมหนังสือซึ่งได้ยืมออกไปแล้ว เพียงนำบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิกห้องสมุดที่มีรหัสบาร์โค้ด มาติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 อาคาร 1 หอสมุดกลาง หรือจากหน้าจอการสืบค้นทั้ง WebOPAC (คู่มือการยืมต่อ) ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำตัวเล่มมาด้วย ทั้งนี้ห้องสมุดจะอนุญาตให้ยืมต่อได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินกำหนดจะต้องนำตัวเล่มมาส่งคืนที่ห้องสมุด
ผู้ใช้สามารถทำการยืมต่อด้วยตนเองได้ที่หน้าจอ “View/Renew Your Borrows

 

 

 

 

 

Public Health Library, Khon Kaen University

 

 

@2017 ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Public Health Public Health Library, Khon Kaen University
อาคารเลื่อน สุริหาร ชั้น 1 เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.: 0-4300-9700 ต่อ 42827 ; ภายใน มข.: 42827
e-mail: Sastri2010phlib@gmail.com