<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Public Health Library, Khon Kaen University

 
คลังความรู้สาธารณสุขศาสตร์ มข.

Public Health KKU Knowledge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

เวลาเปิดบริการของห้องสมุด

 
WEB OPAC: สืบค้นหนังสือ งานวิจัย บทความวารสารภาษาไทย และสื่อโสตทัศนวัสดุ ในห้องสมุด
 
 
one Search in KKU:
Keyword Title Author  
ข่าวสารห้องสมุด

คลิปแนะนำห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้องสมุดจากสำนักหอสมุด ประจำปี2560 คลิกภาพเพื่อชม

How to use Turnitin for Student เรียนรู้วิธีการใช้งาน Turnitin เพื่อตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานด้วยตนเอง

วิธีแก้ไขปัญหาการยืมต่อ (renew) หนังสือและการค้นข้อมูลบน OPAC ไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

Public Health Library, Khon Kaen University

 

 

 

@2017 ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Public Health Public Health Library, Khon Kaen University
อาคารเลื่อน สุริหาร ชั้น 1 เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.: 0-4300-9700 ต่อ 42827 ; ภายใน มข.: 42827
e-mail: Sastri2010phlib@gmail.com