ผลงานแต่ง-เรียบเรียงตำรา และเอกสารคำสอน

เพียงตา สาตรักษ์. 2559. ธรณีวิทยาโครงสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 4. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 555 หน้า.

ประเภท ตำรา ใช้การถอดเสียงตาม phonetics ของศัพท์เฉพาะตาม Webster และ Dictionary of Geology and Mineralogy

สามารถ download ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้จาก ตำราธรณีวิทยาโครงสร้าง


เพียงตา สาตรักษ์. 2557. อภิธานศัพท์ธรณีวิทยาโครงสร้าง. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 276 หน้า.

ราคาเล่มละ 200 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่ภาควิชา

ประเภท หนังสือ

สามารถ download ได้ทั้งหมดที่ อภิธานศัพท์ธรณีวิทยาโครงสร้าง

เพียงตา สาตรักษ์และ ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์. 2553. คู่มือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีวิทยาภาคสนาม: โครงสร้างและแผนที่ทางธรณีวิทยา. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 317 หน้า.

ราคาเล่มละ 300 บาท จำหน่ายหมดไปแล้ว

ประเภท ตำรา

สามารถ downlaod เพื่อดูเนื้อหาจาก ทั้งหมดได้จาก ตำราคู่มือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง

เพียงตา สาตรักษ์. 2552. ธรณีวิทยาโครงสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 3. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 464 หน้า.

ใช้การเขียนศัพท์ถอดเสียงตามภาษาไทย

ประเภท ตำรา สามารถ download ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้จาก ธรณีวิทยาโครงสร้าง_2010

เพียงตา สาตรักษ์. 2551. หลักและวิธีสำรวจ:รณีวิทยาภาคสนาม. พิมพ์ครั้งที่2. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 386 หน้า.

ราคาเล่มละ 200 บาท จำหน่ายหมดไปแล้ว

(Second edition)

ประเภท ตำรา

สามารถ download เนื้อหาทั้งหมดได้จาก ตำราธรณีวิทยาภาคสนาม

เพียงตา สาตรักษ์. 2550. พื้นฐานธรณีวิทยาโครงสร้าง. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 310 หน้า.

ราคาเล่มละ 200 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่ภาควิชา

ประเภท หนังสือ

สามารถ download ได้จาก หนังสือพื้นฐานธรณีวิทยาโครงสร้าง

เพียงตา สาตรักษ์. 2550. ธรณีฟิสิกส์เพื่อการสำรวจใต้ผิวดิน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 663 หน้า.

ราคาเล่มละ 400 บาท จำหน่ายหมดไปแล้ว

ประเภท ตำรา

สามารถ download เนื้อหาได้จาก ตำรา ธรณีฟิสิกส์เพื่อการสำรวจใต้ผิวดิน

เพียงตา สาตรักษ์. 2546. รณีวิทยาภาคสนาม : หลักและวิธีการสำรวจ. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 448 หน้า.

จำหน่ายหมดไปแล้ว

ประเภท ตำรา

เพียงตา สาตรักษ์. 2546. ธรณีวิทยาโครงสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 550 หน้า.

จำหน่ายหมดไปแล้ว

(Second edition)

ประเภท ตำรา

เพียงตา สาตรักษ์. 2544. คู่มือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง: การแปลความหมายธรณีวิทยาโครงสร้างจากแผนที่และธรณีวิทยาภาคสนาม. เอกสารคำสอน. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 272 หน้า.

จำหน่ายหมดไปแล้ว

ประเภท เอกสารคำสอน

เพียงตา สาตรักษ์. 2544. การสำรวจใต้ผิวดินด้วยคลื่นสั่นสะเทือน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 316 หน้า.

จำหน่ายหมดไปแล้ว เนื้อหาได้รวมเข้าไปในตำรา ธรณีฟิสิกส์เพื่อการสำรวจใต้ผิวดิน

ประเภท ตำรา

เพียงตา สาตรักษ์. 2542. ธรณีวิทยาโครงสร้าง. เอกสารคำสอน. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 492 หน้า.

จำหน่ายหมดไปแล้ว

ประเภท เอกสารคำสอน