Get Adobe Flash player

พืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์

สภาพพื้นที่ป่าน้ำพองใกล้แนวเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทราย มีโขดหินและทางลาดชัน ชั้นดินตื้น มีสภาพป่าเป็นลักษณะป่าผลัดใบ (Deciduous forest) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) ซึ่งพัฒนามาจากป่าเต็งรัง (Dipterocarps forest) จากการสำรวจพบความหลากหลายของพันธุ์พืช ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อยและไม้ล้มลุก เป็นแหล่งป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชที่มีการใช้ประโยชน์จากพืช โดยชาวบ้านท้องถิ่นที่อาศัยในป่าน้ำพองคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (ethnobotany) ร่วมกับหมอยาพื้นบ้านและคัดเลือกพืชในพื้นที่เพื่อทำการศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพร โดยศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป รวม 5 วงศ์ 5 ชนิด

                    1. กอกกัน
                    2. งิ้วป่า
                    3. ดากดำ
                    4. พันซาต
                    5. หนามแท่ง