Get Adobe Flash player

พืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม

เขื่อนห้วย กุ่ม ตั้งอยู่ที่บ้านปากห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตัวเขื่อนขวางกั้นลำน้ำพรม และอยู่ห่างจากท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ประมาณ  40   กิโลเมตร มีป่าห้วยกุ่มครอบคลุมบริเวณรอบๆเขื่อน สภาพพื้นที่ป่า มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณจะมีป่าดงดิบแล้งปะปนอยู่ บ้างบริเวณลำน้ำพรม  ป่าเต็งรัง เป็นป่าที่พบกระจายอยู่ทั่วไป มักขึ้นในดินที่เป็นดินลูกรังหรือดินทรายซึ่งสภาพดินเก็บความชื้นไว้ได้น้อย โดยจะพบมากบริเวณสันเขาในที่สูง ป่าเบญจพรรณพบขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปสลับกับป่าเต็งรังที่มีความอุดมสม บรูณ์มากกว่าป่าเต็งรัง ดินเป็นดินร่วนปนทรายชั้นดินหนากว่า จึงเก็บความชื้นไว้ในดินได้ดีขึ้น จะพบมากบริเวณที่มีความลาดชันน้อยลง จากการสำรวจพบความหลากหลายของพันธุ์พืช ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อยและไม้ล้มลุก เป็นแหล่งป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชที่มีการใช้ประโยชน์จากพืช โดยชาวบ้านท้องถิ่นที่อาศัยในป่าเขื่อนห้วยกุ่ม คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (ethnobotany) ร่วมกับหมอยาพื้นบ้านและคัดเลือกพืชในพื้นที่เพื่อทำการศึกษาคุณค่าของ สารสกัดสมุนไพร โดยศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อ ไป รวม 5 วงศ์ 6 ชนิด

            1. เปล้าใหญ่
            2. มะพลับเจ้าคุณ
            3. ส่าเหล้าต้น
            4. กำลังวัวเถลิง
            5. เปือยเลือด
            6. แสนคำ