Get Adobe Flash player

พืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปป่าภูเขียว (น้ำพรม)จังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่มีสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งป่าผลัดใบ ป่าเต็งรังสลับกับป่าเบญจพรรณป่าพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)อยู่ใกล้บริเวณป่าภูเขียว มีความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำพรม ลำสะพุงและลำน้ำชี

จากการสำรวจและสัมภาษณ์ชาวบ้านท้องถิ่นที่มีความรู้  ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากพืชในพื้นที่ พบความหลากหลายของพันธุ์พืชที่มีการใช้ประโยชน์ตามองค์ความรู้พื้นบ้านของชาวบ้านท้องถิ่นจำนวนมากและได้คัดเลือกมาเพื่อสกัด สำหรับศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป รวม 8 วงศ์ 11ชนิด

                1. ข่าโคม
                2. หมากแน่ง
                3. แปก
                4. มะขามเครือ
                5. ติ้วขน หรือ ติ้วหนาม
                6. เถาวัลย์ไฟ
                7. ใบเงินหรือพังคี
                8. จะนา
                9. แลนง้อ
                10. อด หรือ กอกกัน