Get Adobe Flash player

โครงการจัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่สำรวจและวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมสนองพระราชดำริเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 โดยได้ดำเนินงานวิจัยตามกรอบกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชพื้นที่โคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผลงานวิจัยหลายด้าน ทั้งงานวิจัยการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ และการนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มวิจัยพืชสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการสำรวจวิจัยพืชสมุนไพรในหลายพื้นที่และมีผลงานวิจัยเป็นประจำต่อ เนื่องในทุกๆ ปี ดังนั้น โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพร โดยเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) เพื่อเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชฯ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออนุรักษ์และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ตลอดจนเป็นการสร้างข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองในการรักษาสุขภาพ และเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการฯ และสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล และให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโครงการ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ อื่นต่อไปได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
     1.    เพื่อเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
            ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     2.    เพื่อรวบรวมข้อมูล ส่งเสริม เผยแพร่ และสนับสนุนงานวิจัยกลุ่มพืชสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
     3.    เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ โดยใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
     4.    เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     5.    เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรและการดูแลรักษาสุขภาพ มีการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ.ดร.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.จุฑาพร  แสวงแก้ว รองผู้จัดการสำนักงานฯ ฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ

ทีมงานวิจัย  
กลุ่มวิจัยพืชสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชุดโครงการ อพ.สธ.มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอ้างอิง

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 2555. พืชสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในชุดหนังสือ โฮมฮัก มูนมัง ป่าดงเฮา. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.