หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : กลุ่มเกษตรกร โครงการแก้จนฯ พื้นที่ ต.ยางคำ และ ต.โคกสูง ศึกษาดูงาน ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์
โดย : wariho
อ่าน : 1164
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

       วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกองพลทหารม้าที่ 3 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์) ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จำนวน 29 คน, กลุ่มเกษตรกรบ้านยางคำ หมู่ 14 จำนวน 9 คน และบ้านแดงน้อย หมู่ 11 จำนวน 9 คนตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 47 คน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการเยี่ยมชมหอเกียรติรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และห้องสมุด โดยมี พันเอก กฤตติภูมิ หอมหวล รอง เสธ.พล.ม.3 ให้เกียรติกล่าวเปิดการศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ร่วมด้วย ร้อยเอก นัฐพล ศิริเกษ วิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากผลไม้รสเปรี้ยว, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้, การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ, การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร, การทำถ่านอัดแท่ง การเผาถ่านและสกัดน้ำส้มควันไม้อย่างถูกวิธี, การเลี้ยงหมู ปลาดุก กบคอนโด และแปลงผักสวนผสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
 
ข่าวโดย คมคิด มูลเพีย อสพ. ต.โคกสูง