หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : นักเรียนจาก ร.ร.บ้านยางคำ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เดินทางมาทัศนศึกษา ณ ม.ขอนแก่น และชมภาพยนตร์ ณ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
โดย : wariho
อ่าน : 319
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

      เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน ร่วมกับ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานการจัดโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา”  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเติบโตเป็นบุคลากรหรือเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมกับประสบการณ์นอกห้องเรียน  โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสขาดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร วิทยาศาสตร์ ะการบริหารจัดการ และกิจกรรมชมภาพยนตร์โดยคัดสรรภาพยนตร์ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ให้แรงบันดาลใจแก่เยาวชน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 32 คน และครู 2 ท่าน จากโรงเรียนบ้านยางคำ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้เข้ามาทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณะบดีฝ่ายวางแผน กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, นายศุภชัยอนวัชพงศ์ บรรณารักษ์ หัวหน้าห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ และ อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดจีนแบรี่ ชมส่วนจัดนิทรรศการหมุนเวียน (นิทรรศการคณิตศาสตร์ศึกษา) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คณะศึกษาดูงาน  รวมทั้งยังได้ชมนิทรรศการผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา อีกด้วย
       จากนั้น คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ กับ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และ คณะแพทยศาสตร์กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยแบ่งกิจกรรมด้านการเกษตรเป็น 4 ส่วน คือ การปลูกมะนาวนอกฤดู, การปลูกผักแบผสมผสาน, การเพาะเห็ด และการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กบ จิ้งหรีด ปลาดุกและปลาหมอ  ซึ่งการปลูกพืชจะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เรียนรู้ฯ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรดังกล่าว และสาธิตขั้นตอนการตอนกิ่งมะนาว ให้แก่คณะศึกษาดูงาน  และในช่วงบ่ายครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านยางคำ ได้เช้าชมภาพยนตร์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง “เอฟเวอเรสต์” เพื่อพิชิตภูเขาน้ำแข็งที่สูงที่สุดในโลก  ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  ซึ่งการจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนในครั้งนี้