หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการ อพ.สธ.-สกอ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2557
โดย : wariho
อ่าน : 551
พุธ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 

       วันที่ 6 ตุลาคม 2557  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ครั้งที่ 2/2557  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานฯ และ ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ  ประชุมร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 แห่ง  เพื่อชี้แจงการแต่งตั้งคณะทำงาน การดำเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ. –สกอ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และการรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำแผนแม่บทเครือข่ายฯ ตามแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บทระยะ 5  ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554-กันยายน 2559)   และการนำเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะร่วมทำในลักษณะกิจกรรมของเครือข่ายฯ ของสถาบันที่ร่วมโครงการ เพื่อให้คณะทำงานได้พิจารณาร่วมกันและบรรจุในร่างแผนแม่บทคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ.-สกอ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อไป