หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : อาจารย์สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากแมลง
โดย : wariho
อ่าน : 539
พุธ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 

         ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากแมลง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์  ธำรงยศวิทยากุล รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  ซึ่งการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการบรรยายเรื่องความสำคัญ ชนิดและคุณค่าทางอาหารของแมลงกินได้ โดยผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยาและ รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง และเรื่องการแปรรูปจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ส่วนที่ 2 เป็นปฏิบัติการการแปรรูปอาหารจากแมลง โดยแปรรูปจิ้งหรีดจากที่เพาะเลี้ยงจากฟาร์มเป็นอาหาร 3 อย่าง คือ คุกกี้จิ้งหรีด ข้าวเกรียบจิ้งหรีด และน้ำพริกตาแดงจิ้งหรีด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน จากกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองฮี, บ้านหนองโพธิ์, บ้านเป็ด อ.เมือง กลุ่มแม่บ้านจาก อ.พระยืน, เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.ศิลา จ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาชนบท จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมการอบรมในครั้งนี้
          ผลการประเมินความพอใจของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่าง พบว่าผู้เข้ารับอบรมส่วนใหญ่ ชอบน้ำพริกตาแดงจิ้งหรีดมากที่สุด และพบว่าผู้เข้ารับอบรมจะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่าง กลับไปทำเอง  และจะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่างไปประกอบเป็นธุรกิจ  ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ผู้รับการอบรมมีความคิดเห็นว่า ได้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการบริโภคแมลง  สามารถการนำไปประกอบอาชีพ  และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้  นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีด มีการติดตามประเมินผลการอบรม และต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ เช่น ต้นทุน และราคาในท้องตลาด ฯลฯ