หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
อ่าน : 210
อังคาร ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
พิมพ์ 

        เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  ตามกิจกรรมในใบงานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง นายวิทยา ช่วยศิริ  กล่าวเปิดการอบรม  และนางสาวสุภาพร เทียมวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แจงข้อมูลก่อนลงพื้นที่สำรวจนก ได้แก่ การใช้กล้องดูนก, การใช้คู่มือดูนก (หนังสือ นกเมืองไทย คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล),  ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดูนก รวมถึงสิ่งที่จะต้องจดบันทึก เช่น  ชื่อ/ชนิดของนก ถิ่นอาศัยของนก ลักษณะ และพื้นที่พบ และการลงพื้นที่ฝึกหานก 
       ผลจากการจัดกิจกรรมสำรวจนก ในพื้นที่ตำบลบ้านกง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง  พื้นที่ หมู่ 5 และหมู่ 6  มีรายชื่อ/ชนิดนก เมื่อเปรียบเทียบกับในหนังสือคู่มือดูนกแล้ว พบรายชื่อนกในพื้นที่ที่ทำการสำรวจ  จำนวน 75 ชนิด  ซึ่งเป็นทั้งนกอพยพ และนกประจำถิ่น
       นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง  ยังได้กล่าวว่า จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์นกในท้องถิ่น ให้พื้นที่ชุมชนอื่นๆ เกิดความหวงแหน เห็นความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่มีให้คงอยู่ต่อไป